Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.31-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2020 (31)
Suicide from the joint perspective of canon law and Polish law

Autorzy: Michał Grudecki

Mateusz Sajkowski
Słowa kluczowe: suicide moral teaching of the Church canon law criminal law right to life and human dignity
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (23-39)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 600

Abstrakt

The purpose of this paper was to show how the ecclesiastical and secular societies protect human life against a specific danger posed by one’s own hand. The authors, basing on the formal-dogmatic approach, researching literature and analysing appropriate norms of canon and Polish law, demonstrate that both canon and Polish criminal law provisions on suicide protect human life only circumstantially. In the first part, we present the issue of suicide from the point of view of moral teachings of the Catholic Church, which are a fundamen- tal law-making factor for the ecclesiastical community. Reception of the ethical doctrine by canon law was reflected in two Codes of Canon Law, those of 1917 and 1983. In these codi- fications, we traced gradual reduction of prohibitions or sanctions for suicides (especially regarding right to Christian burial), which however does not refer to all self-killers, because of the need for protecting other spiritual goods (suicide attempt as irregularity in the case of receiving or exercising holy orders). In the second part, we presented the problem of suicide in the context of Polish law, with special emphasis on the significance of human life as a le- gal interest subject to strong protection and as a conflict between life and dignity. We also analysed the question of the unlawfulness of suicide attempts. In the end, we point to legal measures intended to prevent this phenomenon, which is unfavourable to the society.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustine of Hippo, The City of God, Kęty 2002.
2.Bączkowicz, F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. Tom. II, Opole 1958.
3.Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. 5, Poznań 2012.
4.Burdziak, K., Samobójstwo w prawie polskim, Warszawa 2019.
5.Chmaj, M., Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, in: Chmaj, M. (ed.), Kon¬stytucyjne wolności i prawa w Polsce. Tom I. Zasady ogólne, Kraków 2002.
6.Complak, K., O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, in: Ba¬naszak, B. and Preisner, A. (eds.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
7.Episcopal Conference of Poland, Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i mo-dlitwach za zmarłych, 05.05.1978, in: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2011.
8.Gasparri, P., Catholic Catechism, translated by Korzonkiewicz, J., Warszawa 2015.
9.Glaser, S., Zabójstwo na żądanie, Warszawa 1936.
10.Granat, M., Godność człowieka z art. 30 Konstytucji jako wartość i norma prawna, “Pań¬stwo i Prawo” 2014, No. 8.
11.Grudecki, M., Wybrane prawnokarne aspekty prób samobójczych, nakłaniania do samo-bójstwa oraz pomocy w samobójstwie, “Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2019, No. 2.
12.Gubiński, A., Wyłączenie bezprawności czynu, Warszawa 1961.
13.Hołówka, J., Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
14.Insadowski, H., Kościelne prawo pogrzebowe, Włocławek 1930.
15.John XXIII, Encyclical Ad Petri Cathedram, “News of the Archdiocese of Warszawa” 1960, No. 1.
16.John Paul II, Encyclical Evangelium vitae, Poznań 1995.
17.Kaczmarek, T., Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci, in: Kaczmarek, T. (ed.), Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości, Warszawa 2006.
18.Kakareko, K., Samobójstwo w różnych kulturach prawnych, in: Mozgawa, M. (ed.), Samo¬bójstwo, Warszawa 2017.
19.Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II, Poznań 2012.
20.Kijaczko, S., Konstruktywny i niekonstruktywny potencjał samobójstwa, in: Mozgawa, M. (ed.), Samobójstwo, Warszawa 2017.
21.Klamut, K., Aktywność obywatelska jako rodzaj aktywności społecznej - perspektywa psy¬chologiczna, “Studia Socjologiczne” 2013, No. 1.
22.Konieczniak, P., W sprawie eutanatycznej pomocy do samobójstwa, “Państwo i Prawo” 1999, No. 5.
23.Kozłowska-Kalisz, P., Targnięcie się na własne życie - wybrane zagadnienia dogmatyczne, in: Mozgawa, M. (ed.), Samobójstwo, Warszawa 2017.
24.Malczewski, J., Problemy z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa, “Pro¬kuratura i Prawo” 2008, No. 11.
25.Noll, P., Ubergesetzliche Rechtfertigungsgrunde im besonders die Einwilligung des Verletz- ten, Basel 1955.
26.Pasikowski, S., Opór indywidualny. Teorie, klasyfikacje i diagnozowanie w ujęciu psycho¬logicznym, “Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja” 2014, No 68.
27.Pastuszko, M., Nieprawidłowości i przeszkody do święceń (kanony 1040-1049), “Prawo Kanoniczne” 2007, No. 3/4.
28.Płatek, M., Prawna natura samobójstwa. Od anomii po autonomię, in: Mozgawa, M. (ed.), Samobójstwo, Warszawa 2017.
29.St. Thomas Aquinas, Summa theologiae, vol. 18 (Justice), translated by Bednarski, F., London 1970.
30.Stefaniuk, M., Samobójstwo jako zjawisko społeczne - pojęcie i rodzaje, in: Mozgawa, M. (ed.), Samobójstwo, Warszawa 2017.
31.Syryjczyk, J., Sankcje w Kościele, Warszawa 2008.
32.Szeroczyńska, M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnopo- równawcze, Kraków 2004.
33.Sztafrowski, E., Miejsca i czasy święte, Warszawa 1970.
34.Szwagrzyk, T., Samobójstwo i pogrzeb kościelny, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1961, No 5.
35.Szymańska, J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowni-ków szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, Warszawa 2016.
36.Vatican Council II, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes, 7.12.1965, in: Groblicki, J. and Florkowski, E. (eds.), Vatican Council II. Con- stitutions, edicts, declarations. Polish text, Poznań 1968, No. 76.
37.Walton, J.H. et al., in: Chrostowski, W. (ed.), The IVP Bible background commentary: Old Testament, Warszawa 2014.
38.Wąsek, A., Prawnokarna problematyka samobójstwa, Warszawa 1981.
39.Wolczko, M., Odmowa pogrzebu kościelnego. Zarys ewolucji historycznej i obowiązujące normy, in: Kruk, E. (ed.), Pochówek w prawie kanonicznym i świeckim, Kraków 2019.
40.Zoll, A., Wymiar kary w aspekcie godności człowieka, in: Godność człowieka a prawa eko¬nomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003