Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Korzystanie ze znaku towarowego jako odrębne pole eksploatacji utworu

Autorzy: Joanna Błeszyńska-Wysocka
Słowa kluczowe: utwór pole eksploatacji znak towarowy prawo wyłączne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:15 (29-43)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1371

Abstrakt

Obecne na rynku znaki towarowe w swojej warstwie przedstawieniowej coraz częściej cechują się indywidualnością twórczą, spełniając przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warto zatem zastanowić się, w jakim zakresie korzystanie ze znaku towarowego będącego utworem wkracza w prawo autorskie do utworu, a w szczególności, czy korzystanie ze znaku towarowego będącego utworem stanowi odrębne pole eksploatacji. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania i próbę konfrontacji definicji utworu oraz definicji znaku towarowego, a także określenia relacji pomiędzy prawami podmiotowymi do tych dóbr (zbiegu podstaw ich ochrony) i zasadami wykonywania praw do nich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.
2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, ze zm.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r., Dz. Urz. UE L 299/25.
4.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1988 r., II CR 143/88, PUG 1990, nr 5–6, poz. 10.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2005 r., III CK 124/05, „Biuletyn Sądu Najwyższego” nr 12, poz. 5.
6.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2008 r., V CNP 82/08, LEX nr 484683.
7.Barta J., Markiewicz R., Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2007, z. 4, s. 15–28.
8.J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2013, s. 305.
9.Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013, s. 217–228.
10.Kępiński J., Czy znak towarowy może być utworem?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 177–191.
11.System prawa prywatnego, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2003, s. 96, 145, 431–432.
12.Machała W., Zasady specyfikacji pól eksploatacji, LEX onlinie.
13.Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G., Prawo własności przemysłowej. Komentarz LEX, Warszawa 2015.
14.Skubisz R., Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, „Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej” 2005, z. 29.
15.Targosz T., Komentarz do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, LEX 46/2016.
16.Targosz T., Włodarska-Dziurzyńska K., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, s. 47.
17.Traple E., Komentarz do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, LEX 46/2016.
18.Traple E., Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010.
19.System prawa prywatnego, red. R. Skubisz, t. 14B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 434.
20.Żerański P., Forma umów autorskich na te zasady specyfikacji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2005 roku III CK 124/05, „Glosa” 2007, nr 3, s. 65–67.