Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.24-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2018 (24)
Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO

Autorzy: Dominika Skoczylas
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: administratorzy danych osobowych ochrona a przetwarzanie danych osobowych prawo do bycia zapomnianym prawo do przenoszenia danych
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (87-100)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 704

Abstrakt

Nie ulega wątpliwości, że ochrona danych osobowych jest fundamentem demokracji. Ustawodawca powinien bardzo precyzyjnie wskazać standardy ich przetwarzania. Rozwój technologiczny, cyfryzacja i informatyzacja systemów wymusiły przyjmowanie właściwych regulacji, dotyczących posługiwania się danymi osobowymi na odległość, tzn. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto w celu ujednolicenia przepisów krajów członkowskich Unii Europejskiej stworzono tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)1, stanowiące ramy prawidłowego funkcjonowania przepisów prawnych w całej Unii Europejskiej w kwestii posługiwania się danymi osobowymi swoich obywateli. Celem artykułu jest wskazanie zmian prawnych, wynikających zarówno z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jak i ustawy o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, których dane dotyczą. W pierwszej części pracy skoncentrowano się na kwestii przetwarzania danych osobowych i zakresie obowiązków administratorów danych. Administratorzy są bowiem wspólnie z inspektorami ochrony danych odpowiedzialni za rejestrowanie czynności przetwarzania danych, w tym bieżącą kontrolę i reagowanie na sytuacje ich nieprawidłowego przetwarzania. W drugiej przedstawiono takie zasady, jak prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Metody badawcze obejmują analizę aktów prawnych z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Celarek K., Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
2.Czerniawski M., Sprostowanie i usuwanie danych, w: RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.
3.Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009
4.Góral U., Makowski P., Niezależne organy nadzorcze, w: RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.
5.Janowski J., Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa 2009.
6.Jastrzębska K., Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, Warszawa 2018.
7.Krasuski A., Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym. Praktyczne problemy, Warszawa 2012.
8.Krasuski A., Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Warszawa 2018.
9.Krawczyk M., Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016.
10.Litwiński P., Przewodnik po RODO dla adwokatów, Kraków 2018.
11.Lubasz D., RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi, Warszawa 2018.
12.Łuczak J., Prawa osoby, której dane dotyczą, w: RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.
13.Mędrala-Natkaniec M., Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO?, Warszawa 2018.
14.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
15.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119.
16.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, 1104,1629.
17.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.