Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015 (10)
Sposób określenia wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych

Autorzy: Rafał Bernat
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: wartość rynkowa przedmiot opodatkowania podatnik
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (79-91)
Liczba pobrań ?: 558

Abstrakt

Jednym z elementów konstrukcji podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawa opodatkowania, którą ustala podatnik za pomocą samoobliczenia w oparciu o wartość rynkową ruchomości lub nieruchomości. Przepisy podatkowe zawierają definicję „wartości rynkowej”, jednak stopień jej ogólności uniemożliwia precyzyjne ustalenie przez podatnika ceny rynkowej przedmiotu. W artykule dokonano analizy pojęcia „wartość rynkowa” (także w świetle wykładni sądowej), trybu kwestionowania kwoty podanej przez stronę postępowania oraz związku pomiędzy powołaniem biegłego a decyzją określającą zobowiązanie podatkowe. W zakresie metod badawczych użyto metody analitycznej, porównawczej i językowej. Dokonano analizy metod określenia wartości rynkowej: kosztowej, „marży realnej”, porównawczej, historycznej. Jako wniosek de lege lata przyjęto, że prawidłową jest metoda porównawcza i powinna być stosowana wtedy, gdy wskutek realizacji przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych ustalona wartość może być uznana za błędną. Za wniosek de lege ferenda uznano potrzebę nowelizacji w zakresie wprowadzenia przejrzystych metod ustalania wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.B. Brzeziński, Wybrane problemy ustalania wartości akcji spółek dla celów podatkowych, ,,Kwartalnik Prawa Podatkowego'' 2003, nr 4.
2.H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska, W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych – Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40–lecie pracy naukowej, Lublin 2005.
3.H. Dzwonkowski, Szacowanie podstaw opodatkowania, ,,Kwartalnik Prawa Podatkowego'' 1999, Nr 3-4.
4.S. Dudziak, Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2012.
5.T. Dębowska- Romanowska, Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, ,,Państwo i Prawo’’ 1998, Nr 7.
6.R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, Białystok 2012.
7.R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu podatkowym, Białystok 2013.
8.L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, Warszawa 2010.
9.L. Etel, Uprawnienia gminnych organów podatkowych, ,,Przegląd Podatkowy'' 2003, cz. 3, nr 1.
10.N. Gajl, Modele podatkowe, Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Warszawa 1995
11.A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2006.
12.A. Hanusz, Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego, ,,Państwo i Prawo’’ 1998, Nr 12.
13.M. Jasiakiewicz, Ustalenie podstawy obliczania opłaty skarbowej od notarialnych umów sprzedaży własnościowego prawa do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych w wypadku nie spłaconego kredytu, ,,Rejent'' 1997, Nr 12.
14.A. Korybski, M.W.Kostyckij, L. Leszczyński, Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, Lublin 2006.
15.M. Kępa, Tryb ustalania wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych, ,,Radca Prawny’’ 2010, Nr 4.
16.K. Lasiński-Sulecki, Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, Warszawa 2013.
17.R. Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
18.H. Małecka, Wartość przedmiotu transakcji podmiotów powiązanych w aspekcie standardów OECD i orzecznictwa NSA, ,,Glosa 2000’’, Nr 12.
19.A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, Gdańsk 2005.
20.M. Masternak, Biegły w postępowaniu podatkowym, ,,Kwartalnik Prawa Publicznego’’ 2001, Nr 2
21.Ł. Matusikiewicz, Rola i znaczenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu podatkowym, ,,Przegląd Podatkowy'' 2009, nr 9.
22.E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932.
23.I. Nowak, Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, ,,Toruński Rocznik Podatkowy'' 2013.
24.M. Panek, Replika na zamieszczoną wyżej polemikę autorstwa Moniki Derejsko-Kotowskiej, ,,Przegląd Podatkowy’’ 2008, Nr 9.
25.B. Pahl, Rola dowodu z biegłego w postępowaniu podatkowym, ,,Finanse Komunalne’’ 2005, Nr 7-8
26.R. Sowiński, Instytucja szacowania podstawy opodatkowania na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny’’, z. 3.