Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (9)
Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony

Autorzy: Danuta Tarnowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: postępowanie karne oskarżony uprawnienia w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (5-20)
Liczba pobrań ?: 831

Abstrakt

Tematem opracowania jest sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony, która zostanie omówiona w odniesieniu do uprawnień oskarżonego wynikających z tych zasad w świetle aktualnego Kodeksu postępowania karnego i zmian do k.p.k. z 2013 r. W opracowaniu starano się wykazać, że oskarżony ma możliwość wpływania na czynności postępowania sądowego poprzez przyznane mu w tym etapie procesu karnego uprawnienia. Zmiany do k.p.k. z września 2013 r. przyznają też oskarżonemu prawo do kilkakrotnego wnioskowania o zobowiązanie prokuratora do przekazania materiałów postępowania przygotowawczego przez niego wskazane.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.S. Waltoś, Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999,
2.K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008,
3.T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009,
4.P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułu 297 – 467, T. II, Warszawa 2007,
5.M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984,
6.S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985,
7.B. Bieńkowska, Dyspozycyjność stron w procesie karnym na tle zasady kontradyktoryjności, Przegląd Sądowy 1994, Nr 6,
8.D. Tarnowska, Uprawnienia stron procesowych w świetle zasady kontradyktoryjności w procesie karnym, ( w: ) Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin –Jarocin 2006,
9.T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008,
10.A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003,
11.T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005,
12.J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T. II, Dom Wydawniczy ABC 2004,
13.K. Woźniewski, Odpowiedź na akt oskarżenia jako nowa instytucja prawa dowodowego oraz gwarancja rzetelnego procesu w świetle wybranych standardów procesowych Europejskiej konwencji praw człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze 1999, Nr 4, s. 15,
14.Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2013, Nr 1247).
15.Postanowienie SA w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2000 r., II AKz 181/00, KZS 2000/7-8/51
16.K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 674.
17.W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005,
18.Postanowienie SN z dnia 27 maja 2002 r., V KRN 472/00, LEX nr 53332
19.Wyrok SN z dnia 14 lutego 2001 r., V KKN 395/98, LEX nr 52027
20.Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 1974 r., VKR 222/74, OSNKW 1974/12/232
21.R. A. Stefański, Glosa do postanowienia SN z dnia 30 kwietnia 2004 r., WK 8/04, Wojskowy Przegląd Sądowy 2004, Nr 4,
22.J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T. II, Kraków 2003,
23.J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T. II, Zakamycze 2006,
24.M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1971,
25.P. Kruszyński, Realizacja prawa do obrony na rozprawie głównej, Studia Iuridica 1985, Nr 13,
26.Z. Świda, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2008,
27.Wyrok SN z dnia 29 czerwca 1979 r., III KR 169/79, LEX nr 21822
28.Postanowienie SN z dnia 28 grudnia 1974 r., III KZ 254/74, OSNKW 1975/2/29
29.P. Rogoziński, Obecność oskarżonego na rozprawie sądowej i jego prawo do prowadzenia obrony materialnej w świetle norm konstytucyjnych i konwencyjnych, Gdańskie Studia Prawnicze 1999, Nr 4 , s. 21,
30.D. Tarnowska, Uprawnienia oskarżonego w świetle prawa do obrony, Prokuratura i Prawo 2006, Nr 7-8,
31.Wyrok SN z dnia 4 listopada 1977 r., V KR 176/77, OSNKW 1978/1/7
32.Wyrok SN z dnia 5 czerwca 1981 r., II KR 10/81, OSNKW 1981/7-8/38
33.Wyrok SN z dnia 17 lutego 1975 r., I KR 222/74, OSNKW 1975/7/92
34.M. Kucharczyk, Pomówienie jako szczególny rodzaj „wyjaśnień” oskarżonego, Przegląd Sądowy 2005, Nr 4
35.Wyrok SN z dnia 10 lutego 2004 r., V KK 194/03, OSNKW 2004/4/42
36.K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005,
37.R.A. Stefański, Pisemne wyjaśnienia podejrzanego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2005, Nr 1,
38.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r., sygn. SK 32/03, Prokuratura i Prawo Dodatek 2004, Nr 10.
39.Wyrok SN z dnia 1 października 2002 r., V KKN 238/01, LEX nr 56826,
40.wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2004 r., V KK 332/03, Prok. i Prawo 2004/7-8/6
41.Wyrok SN z dnia 24 marca 2003 r., V KK 197/02, LEX nr 77450,
42.Postanowienie SN z dnia 4 lutego 2002 r., IV KKN 430/01, LEX nr 53032