Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Regulacje prawne i ich wpływ na zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Białystok

Autorzy: Mateusz Łajewski ORCID
Zakład Ekonomii Sektora Publicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Słowa kluczowe: gospodarka odpadami komunalnymi miasto Białystok spółka „Lech”
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (65-79)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 580

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i określenie, jak inkorporacja przepisów unijnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wpłynęła na realizację zadań w tym zakresie na terenie Białegostoku oraz na wybór modelu świadczenia tych usług. W tym celu wykorzystano takie metody, jak: analiza krajowych aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, analiza aktów prawa miejscowego oraz analiza literatury przedmiotu. Na podstawie analizy przepisów ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z zachodzącymi w niej zmianami ustalono, iż po wprowadzeniu nowelizacji związanej z inkorporacją przepisów unijnych miasto Białystok, jak również inne gminy, zostało zobligowane do przeprowadzania przetargów na wybór podmiotów odpowiedzialnych za świadczenie usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Miało to na celu zwiększenie terminowości, jak również jakości świadczonych usług. Ponadto władze Białegostoku, chcąc sprawniej i oszczędniej realizować powierzone im zadania, wybrały w ramach przetargu spółkę „Lech”, będącą spółką komunalną ze 100-procentowym udziałem miasta. Powierzono jej przeprowadzenie przetargu na wybór podmiotów odpowiedzialnych za wywóz nieczystości, podpisanie umów oraz kontrolę realizacji tych działań. To posunięcie umożliwiło miastu przeniesienie części zadań własnych na spółkę „Lech” przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Należy zwrócić uwagę, że efektem wprowadzonych zmian legislacyjnych w prawodawstwie krajowym była zmiana modelu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z komercyjnego na komercyjno-outsourcingowy, wykorzystywanego na terenie miasta Białegostoku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duczmal M., Nowa dyrektywa ramowa w sprawie odpadów 2008/98/WE, „Ochrona i Środowisko” 2008, nr 6.
2.Dylewski M., Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych, „Nauki o Finansach” 2013, nr 4 (17).
3.Górski M., Nowe regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Materiały szkoleniowe, Poznań 2013.
4.Korzeniowski P., Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjnoprawne, Łódź 2014.
5.Plewa M., Giel R., Klimek M., Analiza porównawcza gospodarki odpadami w Polsce i innych krajach europejskich, „Logistyka” 2014, nr 6.
6.Przygodzka R., Łajewski M., Modele świadczenia usług komunalnych, a wydatki publiczne gmin (na przykładzie województwa podlaskiego), „Optimum. Economic Studies” 2018, nr 2.
7.Zębek E., Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn 2018.
8.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L L312/3).
9.Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182).
10.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 17).
11.Uchwała Rady Miasta Białystok z dnia 18 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, nr XXXIII/368/12.
12.Uchwała Rady Miasta Białystok z dnia 26 października 1990 r. w sprawie: utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego Lech Spółki z.o.o. w Białymstoku, nr VII/55/90.
13.Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „Lech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, nr LII/658/10.
14.Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału gminy Białystok na sektory, nr XXIII/250/12.
15.Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 152, poz. 897, nr 171, poz. 1016, nr 224, poz. 1337).
16.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r., poz. 621).
17.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).
18.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701, 730).
19.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.).
20.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1693).
21.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 712).
22.Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).
23.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688).
24.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869).
25.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 53, 730).
26.Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 października 2016 r., Sygn. akt KIO/KD 64/16.