Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2022.1.18-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 1 (18) 2022
Umiejscawianie nauki (o literaturze)
(Locating Learning (about Literature))

Authors: ADELA KOBELSKA ORCID
Uniwersytet Warszawski
Keywords: literary studies biography geography of scientific knowledge placing cultural history of humanities University of Poznan Polonists’ Circle Konstanty Troczynski
Data publikacji całości:2022-12
Page range:10 (31-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Pointing that geographical context of scientific knowledge development is still insufficiently recognized, the author tries to establish a method of placing (literary) science with a use of (auto) biographical factors and cultural history approach. The University of Poznan Polonists’ Circle from the twenties and thirties of the XX century serves as an exemplary research object for analysis designed in that manner.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bal, Mieke. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Tłum. Marta Bucholc. Warszawa: Naro¬dowe Centrum Kultury, 2012.
2.Balcerzan, Edward. „«Wtenczas w Poznaniu był ruch nieustanny»”. W: Edward Balcerzan, Zuchwal¬stwa samoświadomości, 119–123. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
3.Berman, Marshall. Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesno¬ści. Tłum. Marcin Szuster. Kraków: Univeristas, 2006.
4.Czermińska, Małgorzata. „Miejsca autobiograficzne: propozycja w ramach geopoetyki”. Teksty Drugie 5 (2011): 183–200.
5.Fleck, Ludwik. Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolek¬tywie myślowym. Tłum. Maria Tuszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
6.Głowiński, Michał. „Jak się nazywa nasza dyscyplina”. W: Michał Głowiński, Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice, 35–45. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007.
7.Haraway, Donna. „Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”. Feminist Studies 14 (1988): 575–599.
8.Janik, Allan, Toulmin, Stephen. Wittgenstein’s Vienna. New York: Simon and Schuster, 1973.
9.Kobelska, Adela. Miasto, uniwersytet, literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członków Koła Polonistów. Warszawa: Wydawnictwa Uni¬wersytetu Warszawskiego, 2016.
10.Kobelska, Adela. „Świat umiejscowiony. Myślenie geograficzne w nowoczesnym literaturoznaw¬stwie polskim”. W: Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, red. Danuta Ulicka, t. 1, 425–483. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2020.
11.Majewski, Tomasz, Rejniak-Majewska, Agnieszka, Marzec, Wiktor, red. Migracje modernizmu. Nowo¬czesność i uchodźcy. Łódź–Warszawa: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”: Narodowe Centrum Kultury, 2014.
12.Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literac¬kich. Kraków: Universitas, 2014.
13.Said, Edward. „Travelling Theory”. Raritan 3 (1982): 41–67.
14.Schlögel, Karl. W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce. Tłum. Izabela Droz¬dowska, Łukasz Musiał. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.
15.Tihanov, Galin. „Dlaczego teoria literatury narodziła się w Europie Środkowej i Wschodniej? (I dla¬czego jest dziś martwa?)”, tłum. Marcin Adamiak. Teksty Drugie 4 (2007): 131–152.
16.Ulicka, Danuta, „Literaturoznawstwo jest po to, by uczyć myślenia. Z profesor Danutą Ulicką roz¬mawia Jagoda Wierzejska”. Nowe Książki 3, 2021: 4–9.
17.Ulicka, Danuta. „Przestrzenie teorii”. Białostockie Studia Literaturoznawcze 11 (2017): 7–26.
18.Ulicka, Danuta. „Rzut oka na nowoczesne polskie literaturoznawstwo teoretyczne”. W: Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, red. Danuta Ulicka, t. 1, 9–159. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2020.
19.Wysłouch, Seweryna. „Konstanty Troczyński. Nonkonformista i nowator”. W: Konstanty Tro¬czyński, Teoria poetyki i inne prace, wstęp i dobór tekstów Seweryna Wysłouch, 9–30. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2011.