Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

O czasopiśmie

"Autobiografia Literatura Kultura Media"
Czasopismo naukowe Instytutu Literatury i Nowych Mediów wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ISSN: 2353-8694

e-ISSN: 2719-4361

  

W „Autobiografii Literaturze Kulturze Mediach” śledzimy, jak ewoluują stare przekazy autobiograficzne (list, autobiografia, silva rerum, dziennik, pamiętnik…), a także rejestrujemy to, co dzieje się z ich współczesnymi wariantami (e-mailem, blogiem, internetowym komiksem autobiograficznym, autorską stroną internetową, profilem na FB, kroniką rodzinną w sieci…). Pytamy, jak te nowe formy wypowiedzi oddziałują na dotychczasowe narracje osobiste i jak modyfikują dzisiejsze sposoby ekspresji, również poprzez wprowadzanie do pisma elementów innych sztuk. Krótko rzecz ujmując, opisujemy rozmaite warianty coraz częściej uprawianej autobiografii multimedialnej.

Pojęcie „autobiografia”, stanowiące tytuł  czasopisma naukowego Instytutu Literatury i Nowych Mediów US pozwala przyglądać się kulturze pod wybranym kątem, co nie oznacza ograniczenia punktu widzenia do jednego aspektu. Potrzeba autobiograficzna bowiem, w przekonaniu zespołu redakcyjnego, wyzwala nie tylko opowieści, ale i metody badawcze, style narracji krytycznej. Prezentujemy zarówno analizy konkretnych praktyk autobiograficznych, jak i naukowe omówienia koncepcji polskich oraz zagranicznych naukowców, dotyczące tytułowej kategorii naszego pisma. Jednym z wątków kolejnych numerów jest regionalna tożsamość, opracowywana w porządku biografii, odtwarzanych w formie  wspomnienia, dziennika, eseju, monografii naukowej, powieści, filmu, bloga, polemiki prasowej i innych, charakterystycznych dla współczesności.

Czasopismo składa się ze stałych działów: Teorie; Emancypacje; Fragmenty autobiografii; Praktyki autobiograficzne; Słownik pisarstwa autobiograficznego; Biografie; Rozbiory.

„Autobiografia Literatura Kultura Media” ukazuje się jako półrocznik.

 

Poszczególne numery czasopisma mają charakter monograficzny. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Dotychczasowi redaktorzy prowadzący numerów:

– dr Maciej Duda (US): „Autobiografia Literatura Kultura Media” 2016, nr 1 (6)

– dr Joanna Lisek (UWr): „Autobiografia Literatura Kultura Media” 2017, nr 1 (8)

– dr Paweł Wolski (US): „Autobiografia Literatura Kultura Media” 2017, nr 2 (9)

– dr hab. Arleta Galant (US): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2018, nr 1 (10)

– dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (UAM): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2019, nr 1 (12)

– Agnieszka Więckiewicz (UW): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2019, nr 2 (13)

– dr Natalia Aleksiun, Touro College, Graduate School of Jewish Studies (New York, USA): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2020, nr 1 (14)

– dr hab. Paweł Wolski (US): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2020, nr 2 (15)

– dr hab. prof. US Dariusz Śnieżko (US), dr hab. prof. US Jerzy Madejski (US): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2021, nr 1 (16)

– prof. dr hab. Jerzy Madejski (US), dr Sławomir Iwasiów (US): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2021, nr 2 (17)

– dr Artur Hellich (UW): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2022, nr 1 (18)

– dr hab. prof. UW Agnieszka Karpowicz (UW), dr hab. prof. UMCS Aleksander Wójtowicz (UMCS): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2022, nr 2 (19)

- dr hab. prof. UKSW Piotr Weiser (UKSW): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2023, nr 1 (20)

- dr Aleksandra Grzemska (US): "Autobiografia Literatura Kultura Media" 2023, nr 2 (21)

 

Redakcja czasopisma naukowego „Autobiografia Literatura Kultura Media” (ISSN: 2353-8694; e-ISSN: 2719-4361) informuje, że w międzynarodowym Portalu ISSN czasopismo figuruje jako „Autobiografia” z wariantem pełnego tytułu „Autobiografia”. Literatura Kultura Media”: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2719-4361. Jest to zapis zatwierdzony w porozumieniu między Redakcją czasopisma, Biblioteką Narodową (Narodowe Centrum ISSN) oraz Portalem ISSN.

 

Redakcja czasopisma naukowego „Autobiografia Literatura Kultura Media” (ISSN: 2353-8694) informuje, że prawidłowy numer czasopisma ISSN online to: 2719-4361.

Do tej pory czasopismo posługiwało się numerem ISSN online: 2717-4361, który został niepoprawnie podany przez Bibliotekę Narodową (Pracownię Narodowy Ośrodek ISSN) w oficjalnym dokumencie dotyczącym rejestracji pisma w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych. Zarówno Redakcja czasopisma, jak i Wydawca posługiwali się zatem takim numerem, który został wskazany przez Bibliotekę Narodową.

W trakcie składania aplikacji do jednej z międzynarodowych baz indeksujących czasopisma naukowe Redakcja zauważyła błąd w oznaczeniu czasopisma „Autobiografia Literatura Kultura Media” niepoprawnym numerem e-ISSN. Po konsultacji z Pracownią Narodowy Ośrodek ISSN ustalono, że Biblioteka Narodowa popełniła błąd i Redakcja czasopisma powinna zmienić numer ISSN online na: 2719-4361.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH PLUS; EBSCOIndex Copernicus International; CEJSHCEEOLBIBLIOTEKA NAUKI; BazHum; DOAJ

 

 

Wskaźnik oceny czasopisma według Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi 40 pkt.

Czasopismo "Autobiografia Literatura Kultura Media" w latach 2019–2020 objęte było finansowaniem w ramach programu MEiN "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czasopismo jest archwizowane w Bibliotece Narodowej: https://www.bn.org.pl/

Publikację wspiera Polskie Towarzystwo Autobiograficzne (PTA).

Wersję drukowaną czasopisma można nabyć w księgarni Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

O aktualnościach dotyczących czasopisma informujemy również  tutaj.

 

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.


Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja czasopisma nie pobiera opłat za proces recenzji i wydanie publikacji (APC).

Szczegóły na temat licencji CC BY-SA znajdą Państwo na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/