Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

Procedura recenzowania publikacji w czasopiśmie naukowym "Autobiografia Literatura Kultura Media"

1. Po przysłaniu artykułu przez autora, redaktorzy naczelni oceniają tekst pod kątem zgodności z tematyką czasopisma, wymogami formalnymi, poprawnością językową.

2. Jeżeli redaktorzy naczelni zaakceptują tekst zostaje on poddany procesowi recenzowania.

3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, z listy opublikowanej na stronie internetowej czasopisma.

4. Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji autora artykułu, autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów („double-blind review process”). w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia,związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.  

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.

6. Jeżeli recenzje są sprzeczne, artykuł jest wysyłany trzeciemu lub kolejnemu recenzentowi zewnętrznemu. Jeżeli po tym etapie co najmniej połowa recenzji jest pozytywnych, artykuł decyzją redaktów naczelnych może zostać dopuszczony do publikacji.

7. Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu.

8. W przypadku otrzymania pozytywnej recenzji, autor jest proszony o zaakceptowanie wersji artykułu do druku lub naniesienie poprawek zgłaszanych przez recenzentów.

9. W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia.

10. Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma.

11. Ostateczną decyzję o terminie publikacji artykułu podejmują Redaktorzy Naczelni.

12. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 

Formularz recenzji i oświadczenie do pobrania tutaj.

 

 

Lista recenzentów

Janina Abramowska

Monika Adamczyk-Garbowska

Anna Artwinska

Arkadiusz Bagłajewski

Omer Bartov 

Marian Bielecki

Piotr Bogalecki

Marion Brandt

Zbigniew Chojnowski

Agnieszka Czyżak

Bernadetta Darska

Adam Dziadek

Agata Firlej

Grażyna Gajewska

Jan Galant

Anna Gemra

Daniel Grinberg

Barbara Gutkowska

Imke Hansen

Marcin Jaworski

Arkadiusz Kalin

Jeffrey Koerber

Dorota Kozicka

Bartłomiej Krupa 

Hana Kubatova

Joanna Lisek

Sean Martin

Małgorzata Mikołajczak

Tomasz Mizerkiewicz

Anna Mueller 

Joanna Nalewajko-Kulikov

Dariusz Nowacki

Joanna Orska

Avinoam Patt

Katarzyna Person  

Magdalena Piekara

Magdalena Rabizo-Birek

Magda Rembowska-Płuciennik

Jan Rybak

Elżbieta Rybicka

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Hanna Serkowska

Jerzy Smulski

Piotr Sobolczyk

Katrin Stoll 

Tadeusz Sucharski

Katarzyna Szalewska

Karolina Szymaniak

Wojciech Śmieja

Marcin Telicki

Joanna Tokarska-Bakir

Wojciech Tomasik

Marta Tomczok

Aleksandra Ubertowska

Krzysztof Uniłowski

Izabela Wagner 

Błażej Warkocki

Piotr Weiser

Monika Wolting

Marcin Wołk

Grzegorz Wołowiec

Joanna Wójcik

Tomasz Wójcik

Krzysztof Zajas

Sarah E. Zarrow

Tomasz Żukowski 

Bernadetta Żynis