Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
Strategie kreowania wizerunków dziecka w narracjach autobiograficznych pokolenia wojenno-pojałtańskiego. Wstęp do analizy przypadków

Autorzy: KATARZYNA TABORSKA ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: dziecko Jałty narracje autobiograficzne strategie kreacyjne ziemia wielokrotna pokolenie wojenno-pojałtańskie *
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (89-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule ukazano trzy strategie portretowania dziecka w pismach autobiograficznych przedstawicieli generacji wojenno-pojałtańskiej. Strategie te są reprezentatywne dla różnojęzycznych literatur. Przywołane w rozwinięciu przykłady ukazują rozmaite sposoby pisarskiego wykorzystywania pamięci o dzieciństwie twórców tekstów literackich, publicystycznych i literacko-publicystycznych. Celem artykułu jest również wprowadzenie uporządkowań terminologicznych do opisu kulturowych pograniczy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerzan, Edward. Humanisto, kim jesteś? Kraków: Pasaże, 2018.
2.Balcerzan, Edward. Perehenia i słoneczniki. Wstęp Sergiusz Sterna-Wachowiak. Poznań: Stowa¬rzyszenie Pisarzy Polskich, 2003.
3.Czarnuch, Zbigniew. „Polak mieszkaniec ziemi zwanej dawnej Nową Marchią”. W: Europa – Sla¬via – Germania. W poszukiwaniu tożsamości, red. Wojciech Burszta, Maciej Dudziak, Robert Piotrowski, 63–80. Warszawa–Gorzów Wielkopolski: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy – Instytut Slawistyki PAN.
4.Czarnuch, Zbigniew, koncepcja, wybór i współautorstwo. Samozwańcze konsulaty. Rzecz o emocjo¬nalnym stosunku Niemców i Polaków do tego samego skrawka ziemi. Witnica–Gorzów: Polsko¬-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina – Towarzystwo Przyjaciół Archi¬wum i Pamiątek Przeszłości, 2013.
5.Czarnuch, Zbigniew, Tureczek, Marceli (2014). O pamięci i tożsamości nie tylko regionu w rozmo¬wie ze Zbigniewem Czarnuchem. W: Marceli Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dia¬logu o przeszłości i tożsamości. Tłum. Marceli Tureczek, Katarzyna Trychoń-Cieślak, 285–305. Wschowa – Zielona Góra: Stowarzyszenie Czas A.R.T. – Polskie Towarzystwo Historyczne, 2014.
6.Gutkowska, Barbara. Wyzwania i wyznania. Od Andrzeja Trzebińskiego do Sławomira Mrożka. Kato¬wice: Uniwersytet Śląski – Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013.
7.Lewicka, Maria. Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
8.Schröder, Dietrich. „Najpierw człowiek, potem Polak”. Tłum. Ewa Czerwiakowski. Transodra-online. net. Dostęp 20.04.2017. http://www.transodra-online.net/de/node/1950.
9.„Poznań Edwarda Balcerzana. Rozmawia Beata Małgorzata Wolska”. Autobiografia. Literatura. Kul¬tura. Media 2 (2017), 9: 167–178.
10.Serke, Jürgen. Nach Hause. Eine Heimat-Kunde. Fot. Wilfried Bauer. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1979.
11.Schneider, Rolf. Rec. książki Nach Hause. Eine Heimat-Kunde Jürgena Serkego. Zeit.de. Dostęp 27.12.2018. https://www.zeit.de/1980/12/auf-der-suche-nach-heimat.
12.Wolf, Christa. Wzorce dzieciństwa. Tłum. Sławomir Błaut. Warszawa: Czytelnik, 1981. Wydanie oryginalne: Kindheitsmuster. Roman (Berlin–Weimar, Aufbau Verl., 1976).
13.Wolff Powęska, Anna. Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 2010). Poznań: Zysk i s-ka, 2011.
14.Zaremba, Marcin. Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Znak, 2012.
15.Zielińska, Anna. Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach. Warszawa: Instytut Slawi¬styki PAN – Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2013.