Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Autorzy: Dariusz Śnieżko
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pamiątka pamiątka rodzinna pamiątka narodowa relikwia trofeum upominek pamiątka turystyczna pamięć wspomnienie przeszłość czas
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:10 (99-108)

Abstrakt

Historia rozumienia terminu w języku polskim rozpoczyna się od znaczeń synonimicznych wobec ‘pamięci’, upamiętnienia’ i ‘wspomnienia’. W ciągu stuleci zakres semantyczny stopniowo ewoluował w kierunku współczesnego uzusu, eksponującego materialne konotacje wyrazu: pamiątka oznacza rzecz, która odnosi do przeszłości. Pojmowane w ten sposób, pamiątki można podzielić na pamiątki rodzinne, pamiątki narodowe, relikwie, trofea, upominki i pamiątki turystyczne. Do tego szeregu należy włączyć – jako osobne kategorie – pamiątki medialne, które są rezultatem kommemoratywnego urzeczowienia przekazu, i pamiątki korporalne, dotyczące trwałych zmian na ciele (tatuaże, blizny itp.). Każde z tych ujęć umieszcza pamiątkę w kontekście czasu, przeszłości i pamięci. Dana rzecz może być charakteryzowana jako pamiątka tak długo, jak długo podtrzymuje emocjonalny stosunek do przeszłości. Ogólnie rzecz biorąc, pamiątki należą do porządków pamięci osobistej i zbiorowej, mogą też przemieszczać się między nimi. Znaczy to ponadto, że w odpowiednich okolicznościach pamiątki mogą wędrować z kategorii do kategorii, na przykład niektóre banalne suweniry mogą wraz z upływem czasu nabrać wartości i stać się szacownymi pamiątkami rodzinnymi; z kolei niektóre pamiątki rodzinne mogą awansować do rangi czcigodnej pamiątki narodowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ankersmit Frank, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Pod redakcją i ze wstępem Ewy Domańskiej,
2.Universitas, Kraków 2004.
3.Assmann Aleida, Canon and Archive. W: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary
4.Handbook, edited by Astrid Erll, Ansgar Nünning in collaboration with Sara B. Young,
5.Walter de Gruyter, Berlin–New York 2008.
6.Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych,
7.przeł. Anna Kryczyńska-Pham. Wstęp i redakcja naukowa Robert Traba, Wydawnictwa
8.Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
9.Banaszkiewicz Magdalena, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa”
10.2011, nr 4 (www.turystykakulturowa.org).
11.Barański Janusz, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
12.Kraków 2007.
13.Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław, Słownik języka polskiego, t. 4, Państwowy
14.Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952.
15.Kopytoff Igor, Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces. W: Badanie kultury. Elementy
16.teorii antropologicznej. Wyboru dokonali i przedmową opatrzyli Marian Kempny, Ewa Nowicka,
17.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
18.Linde Bogumił Samuel, Słownik języka polskiego, t. 4: P, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
19.1951.
20.Nora Pierre, Czas pamięci, „Respublica Nova” 2001, nr 7.
21.Słownik języka polskiego L–P, red. Mieczysław Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
22.1999.
23.Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. 6, PWN, Warszawa 1964.
24.Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. Marian Kucała, t. 3: N–PŁ, Instytut Języka Polskiego
25.PAN, Kraków 2003.
26.Słownik polszczyzny XVI wieku, red. Maria Renata Mayenowa, t. 23: P–Phy, Wydawnictwo IBL,
27.Warszawa 1995.
28.Słownik staropolski, red. Stanisław Urbańczyk, t. 6: P – Pożżenie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
29.Wrocław 1970–1973.
30.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. 3: O–Q, Wydawnictwo Naukowe
31.PWN, Warszawa 2003.
32.Wieczorkiewicz Anna, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008.