Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ (do 2015 roku Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  „Colloquia Germanica Stetinensia“, ISSN 1640-6818 / ISSN 0867-5791) ukazuje się od 1988 roku. Czasopismo stanowi platformę wymiany myśli naukowych głównie między germanistkami i germanistami, ale także przedstawicielkami i przedstawicielami innych filologii – publikowane są artykuły naukowe oraz artykuły recenzyjne autorstwa zarówno doświadczonych i uznanych badaczy z różnych ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy, jak i młodych naukowców. Wiodącymi dyscyplinami publikowanych artykułów są literaturoznawstwo i językoznawstwo, ale w niektórych numerach umieszczane są także artykuły z zakresu kulturoznawstwa, translatoryki, czy też glottodydaktyki. Niektóre numery zawierają ponadto omówienia publikacji naukowych i sprawozdania z konferencji.

Artykuły literaturoznawcze dotyczą przede wszystkim problematyki z zakresu historii literatury niemieckojęzycznej oraz współczesnej literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej. Ponadto poruszana jest tematyka komparatystyczna, szczególnie w relacji niemiecko-polskiej. Wśród zagadnień dominują aspekty narratologiczne, feministyczne, społeczne, polityczne i regionalne, ale także badania związków literatury z innymi mediami, z filmem, muzyką, sztukami wizualnymi, teatrem i filmem oraz z Internetem. Teksty kulturoznawcze koncentrują się głównie na kwestiach dialogu polsko-niemieckiego.

W dziale językoznawczym bogato reprezentowane są teksty z zakresu lingwistyki kontrastywnej, głównie w ramach frazeologii i frazeografii, obecna jest także tematyka lingwistyki tekstu i dyskursu. Ważne miejsce zajmują prace dotyczące najnowszych tendencji w gramatyce generatywnej oraz w językoznawstwie kognitywnym. Poruszane są też teoretyczne i praktyczne problemy z zakresu leksykologii, semantyki leksykalnej, czy też etymologii. W czasopiśmie publikowane są ponadto teksty z zakresu lingwistyki stosowanej i związanymi z nią teoriami akwizycji języka i kompetencji językowych, a także artykuły dotyczące nauki języka niemieckiego jako języka obcego (DaF).

ISSN: 2450-8543 (do 2015 r.: 1640-6818 / ISSN 0867-5791)

eISSN: 2353-317X

Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

  • SCOPUS
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • EBSCO
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Bazhum
  • Index Copernicus
  • Biblioteka Nauki
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Czasopismo „Colloquia Germanica Stetinensia“ wpisane jest na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z ilością 40 punktów. 

Wydania czasopisma są archiwizowane przez Bibliotekę Narodową.

Wydania Colloquia Germanica Stetinensia są nieodpłatnie przekazywane do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych w Bibliotece Politechniki Gdańskiej Most Wiedzy

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ ukazuje się od 1988 roku, od 1996 roku funkcjonuje jako rocznik. Założycielem czasopisma był doc. Karol Koczy, który założył również Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (w 2012 odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec przez Prezydenta RFN). Redakcję czasopisma przejął następnie prof. dr hab. Ryszard Lipczuk, w latach 2015-2017 czasopismo redagowali prof. dr hab. Ryszard Lipczuk i dr hab. Dorota Sośnicka prof. US, od roku 2018 redaktorkami czasopisma są dr hab. Dorota Sośnicka prof. US (literaturoznawstwo) i dr hab. Anna Pilarski prof. US (językoznawstwo).

Źródła dochodu, marketing i reklama

Działalność publikacyjna czasopisma Colloquia Germanica Stetinensia jest finansowana przez Uniwersytet Szczeciński, a czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikacje. Autorki i autorzy artykułów opublikowanych w CGS otrzymują nieodpłatnie jeden wydrukowany egzemplarz autorski numeru, w którym ukazał się ich artykuł, równocześnie wszystkie opublikowane artykuły dostępne są nieodpłatnie i bez żadnych barier technologicznych w wersji online na stronie czasopisma, administrowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (WNUS).

Czasopismo Colloquia Germanica Stetinensia nie korzysta z żadnych nośników reklamowych, a wszelkie formy marketingu bezpośredniego są prawidłowo ukierunkowane, nienachalne i zorientowane zasadniczo na upowszechnianie treści naukowych publikowanych w czasopiśmie.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).