Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2017
OD BIBLIOTEKI SEMINARYJNEJ DO UNIWERSYTECKIEJ. HISTORIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
(FROM THE SEMINAR LIBRARY TO THE UNIVERSITY LIBRARY. HISTORY OF THE LIBRARY OF THE FACULTY OF THEOLOGY OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN)

Authors: Justyna Waluś
Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: libraries university libraries library church library library associations
Data publikacji całości:2017
Page range:22 (125-146)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article aims to present the activities of the Library of the Faculty of Theology of the University of Szczecin and the changes that occurred over its existence – from the small seminar library to a university library numbering more than one hundred thousand volumes.Moreover, there is issue of cooperation with other institutions (among others. Federation of Church Libraries FIDES) having an inestimable influence on the development and functioning of institutions on many levels.
Download file

Article file

Bibliography

1.Byassee J., Books without borders. Supplying third world seminaries, „Christian Century” 26.12.2006, s. 10–11, 3e-ce44-41f6-b176-54eb987f38cb%40sessionmgr15&vid=10&hid=119 (dostęp: 1.06.2011).
2.Dąbrowski S., przejrzał i do druku przygotował Z. Lec, Katalog starych druków dawnej Biblioteki Katedralnej w Kamieniu Pomorskim (Stan z lat 80. XX w.), w: Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zarys problematyki, red. G. Wejman, Szczecin 2005, s. 55–226.
3.Dołganiszewska E., Specyfika bibliotek teologicznych, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 3 (1995), nr 2, s. 135–138.
4.http://www.theologicalbooknetwork.org/ (dostęp: 25.02.2010).
5.http://www.wt.usz.edu.pl/o-wydziale (dostęp: 06.02.2014).
6.K.R. [Kazimierz Rulka], Informacja o księgozbiorze ks. Stanisława Librowskiego, „Studia Włocławskie” 7 (2004), s. 482–484.
7.Katalog starodruków trzebiatowskich, praca magisterska Konrada Zabuskiego [niepublikowana], http://www.archiwum.szczecin.pl/index.php?art_id=200 (dostęp 25.05.2010).
8.Kroplewski Z., 10 lat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2003–1014), w: Święty Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim, red. A. Ziejewski, G. Wejman, Szczecin 2014, s. 123–134.
9.Nowak A., Współpraca bibliotek teologicznych w Polsce, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 44 (1982), s. 53–54.
10.Rulka K., Księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego jako element warsztatu naukowego historyka, „Studia Włocławskie” 10 (2007), s. 96–117.
11.Sagan I., Waluś J., Od tradycyjnego do e-learningowego szkolenia bibliotecznego: badania ankietowe, w: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: technologia informacyjna w służbie użytkownikowi, red. S. Skórka, Kraków 2014, s. 97–125.
12.Szulc J., Gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru w bibliotekach kościelnych w Polsce, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych w Polsce” 2 (1998), s. 65–68.
13.Waluś J., Działalność fundacji Theological Book Network, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2012), nr 34, s. 115–123.
14.Waluś J., Księgozbiór Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2012), nr 34, s. 19–28.
15.Waluś J., Formy współpracy Bibliotek Kościelnych Federacji FIDES w latach 1991–2010, w: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2011, s. 121–129.
16.Waluś J., Szczecin, Paradyż, Koszalin – biblioteki teologiczne Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2 (2010), s. 181–190.
17.Wejman G., Historia (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972–2005, w: Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, red. G. Wejman, Szczecin 2005, s. 141–182.