Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019
Naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym (Ef 1,13; 4,30) - zarys pneumatologii Listu św. Pawła do Efezjan
(Stamped with the seal of the Holy Spirit (Ep 1:13; 4:30) - outline of the pneumatology of Saint Paul’s letter to the Ephesians)

Authors: Paweł Sobol
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: pneuma pneumatology Holy Spirit Saint Paul Ephesians the seal of the Holy Spirit unity
Year of publication:2019
Page range:17 (165-181)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Of all the works of St. Paul, it is the Letter to the Ephesians which focuses more than any other on the universal Church. Ecclesiology occupies a superior place in it, but it also teaches us about pneumatology. In this article the author makes an attempt to present these teachings about pneumatology by analyzing passages which contain a Greek word pneuma (πνεῦμα), as a term which describes the Holy Spirit. The first part of the article presents the above mentioned term pneuma in different contexts of grammatical use. The second part of this short study presents the Holy Spirit as a person who lives, unites and builds the Church. In the third part the author analyses how the Holy Spirit works in a human being. Thus the Third person of God fi lls man with Himself and lives in him. A man is “stamped with the seal of Holy Spirit” (Ep 1:13; 4:30) and is invited to pray in the Spirit and take “the sword of the Spirit, which is the word of God” (Ep 6:17–18).
Download file

Article file

Bibliography

1.Arnold C.E., Efez, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 182–186.
2.Banaszek A., Walka Duchowa Integralną Częścią Misji Kościoła Na Podstawie Ef 6,10–18, w: „Żyjemy dla Pana” (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 31–57.
3.Barclay W., New Testament Words, Louisville 1974.
4.Burge G.M., Pierwociny, zadatek, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 589–591.
5.Comfort P. W., Świątynia, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 831–833.
6.Dzik M., „Nie upijajcie się winem…, ale napełniajcie się Duchem” (Ef 5,18). Relacja „Duch–alkohol” w Biblii, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 10 (2017) nr 1, s. 35–63.
7.Fitzmyer J.A., Pauline theology, w: The New Jerome Biblical Commentary, red. R.E. Brown i in., Geoffrey Chapman 1997, s. 1382–1416.
8.Golubiewski M., „Obłuda” i „pieczęć” – dwa przykłady Tomaszowej egzegezy biblijnej w kontekście teologii sakramentów, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 8 (2015) nr 3, s. 39–54.
9.Gombis T.G., Being The Fullness Of God In Christ By The Spirit: Ephesians 5:18 In Its Epistolary Setting, „Tyndale Bulletin” 53 (2002) nr 2, s. 259–271.
10.Haręzga S, „Modlitwa”, w: H. Witczyk (red.), Nowy Słownik Teologii Biblijnej, Lublin–Kielce 2017, s. 577–592.
11.Hoehner H.W., Ephesians, Grand Rapids 2002.
12.Homerski J., Duch Święty w listach Pawłowych, w: Duch, który jednoczy, red. M. Marczewski, Lublin 1998.
13.Jan Paweł II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy (17.04.1991), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 286–290.
14.Jan Paweł II, Duch Święty źródłem jedności Kościoła (5.12.1990), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 237–241.
15.Jan Paweł II, Duch Święty źródłem życia wewnętrznego (10.04.1991), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 282–286.
16.Jan Paweł II, Działanie Ducha Świętego w nauczaniu świętego Pawła (I) (3.10.1990), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 201–203.
17.Jankowski A., Sens trzech przenośni Pawłowych: „pierwsze dary” – „zadatek” – „pieczętowanie”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 4 (1971), s. 23–37.
18.Jankowski A., Zarys pneumatologii Nowego Testamentu, Kraków 1982.
19.Köstenberger A.J., What does it mean to be fi lled with the Spirit? A biblical investigation, „The Journal of the Evangelical Theological Society” 40 (1997) nr 2, s. 229–240.
20.Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.
21.Langkammer H., Nowy Testament o Kościele, Wrocław 1995.
22.Lesquivit C., Lacan M.F., Pieczęć, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, pol. tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 656–657.
23.Linke W., Uwierzyć w Chrystusie (Ef 1,13.15)? Jezus Chrystus a wiara Kościoła w Liście do Efezjan, „Warszawskie Studia Teologiczne” 28 (2015) nr 4, s. 138–155.
24.Lurker M., Miecz, w: Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 120–121.
25.MacDonald M.Y., List do Efezjan, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 1515–1529.
26.Mazur R., Peroracja: Ef 6,10–20 – walka duchowa i modlitwa, w: „Przekonywał ich o Chrystusie”. Paweł – apostoł i wojownik Chrystusa, red. R. Pindel, S. Jędrzejewski, Kraków 2008, s. 63–76.
27.O’Brien P.T., Tajemnica, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 841–843.
28.Ostański P., Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie (Ef 1,14). Nowotestamentowe metafory Ducha Świętego jako przedsmak pełni zbawienia w życiu przyszłym, „Poznańskie Studia Teologiczne” 31 (2017), s. 31–48.
29.Paige T., Duch Święty, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 159–167.
30.Popowski R, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 2006.
31.Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań–Kraków 1999.
32.Skrzyp B., Duch Święty a Królestwo Boże w Ujęciu Św. Pawła, w: Duch i Oblubienica Mówią: „Przyjdź!”. Księga Pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski Warszawa 2001, s. 394–404.
33.Słomka J., Chrzest jako pieczęć, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 39 (2006) nr 2, s. 255–271.
34.Stępień J., Teologia świętego Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979.
35.Urbanek B., Miecz jako metafora słowa Bożego, w: Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz. Materiały z XXXVIII Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie 1 marca 2008 r., red. A.E. Klich, Kraków 2008, s. 197–212.