Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
0 (0-0) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
0 (0-0) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
0 (0-0) --- More
1.

Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej


(Rev. Adolf Giżyński. The Live and Pastoral Activity in the Gorzów Apostolic Administration and the Szczecin-Kamień Archdiocese)
19 (7-25) Mateusz Brzeziński More
2.

In Search Spirituality Biology

13 (27-39) Wiesław Dyk More
3.

Freski w grzędzickiej świątyni - "zapomniany" zabytek średniowiecznej sztuki kościelnej


(Frescoes in the Grzędzice Church - a "Forgotten" Relic of the Medieval Sacred Art)
17 (41-57) Dariusz Grygowski More
4.

"Robotnicy Bogiem silni" - perswazja w kazaniach szczecińskich bp. Kazimierza Majdańskiego


("Workers Are Strong With God" - Persuasion in the Szczecin Sermons by Bishop Kazimierz Majdański)
13 (59-71) Maria Kabata More
5.

(Post) kapłańska opowieść o ukaraniu Mojżesza i Aarona (Lb 20,1–13). Przyczynek do dyskusji nad dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami


((Post) Priestly Story About the Punishment of Moses and Aaron (Numbers 20:1–13). A Contribution to the Discussion on the Priestly Document and Its Subsequent Additions)
26 (73-98) Janusz Lemański More
6.

Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka


(The Value of the Experience Accumulated by Older People for the Development of Young People in the Teaching of Pope Francis)
15 (99-113) Joanna Lewicka More
7.

Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach w latach 1977–2018


(The Blessed Virgin Mary, Mother of the Church Parish in Warnice in the Years 1977–2018)
27 (115-141) Piotr Lichota More
8.

"Ja przez Prawo umarłem dla Prawa" (Ga 2,19a). Śmierć "dla Prawa" jako element nawrócenia/powołania Pawła Apostoła


(“For I Through the Law Am Dead to the Law” (GA 2:19A). Death “For the Law” as an Element of the Conversion/ Vocation of Paul the Apostle)
21 (143-163) Andrzej Posadzy More
9.

Naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym (Ef 1,13; 4,30) - zarys pneumatologii Listu św. Pawła do Efezjan


(Stamped with the seal of the Holy Spirit (Ep 1:13; 4:30) - outline of the pneumatology of Saint Paul’s letter to the Ephesians)
17 (165-181) Paweł Sobol More
10.

Dni w Diecezjach jako preludium przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej


(Days in the Diocese As a Prelude to the World Youth Days in Cracow. Experience of Szczecin-Kamień Archdiocese)
18 (183-200) Marcin Szczodry More
11.

Poziom duchowości i religijności u katolików zaangażowanych i niezaangażowanych w służbę liturgiczną


(The Level of Spirituality and Religiousness in the Catholics Being Involved and not Involved in the Liturgical Service)
21 (201-221) Ewelina Wojtarkowska More
12.

Jan Okoń, "Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Kraków 2018


(Jan Okoń, "Upbringing to Society in Jesuit School Theaters in the Polish-Lithuanian Commonwealth", Cracow 2018)
3 (223-225) Jan Okoń More