Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019
"Robotnicy Bogiem silni" - perswazja w kazaniach szczecińskich bp. Kazimierza Majdańskiego
("Workers Are Strong With God" - Persuasion in the Szczecin Sermons by Bishop Kazimierz Majdański)

Authors: Maria Kabata
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: homiletics persuasion Kazimierz Majdański’s teaching
Year of publication:2019
Page range:13 (59-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The teaching of Bishop Kazimierz Majdański is rooted in the long history of Polish preaching, initiated, among others, by Rev. Piotr Skarga, St. Andrzej Bobola, Abp. Jan Paweł Woronicz. The character of the discussed sermons consists above all of the respectful attitude of the speaker for the cultural heritage, his concern for religious and social life in the diocese, as well as certainty in the values being held to, biblical references, and breaking schematism. The aim of this paper is to show the language mechanisms which in the preacher’s intention are to build a community and sense of regional identity of the Szczecin workers. Analyses were conducted on the examples of sermons from 1980–1987 delivered to the Szczecin shipyard workers on the anniversary of the December 1970 events and the 1980 strikes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blachnicki F., Charyzmat i wierność, Kraków 2003.
2.Bralczyk J., O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.
3.Garpiel R., Perswazja w przekazach kaznodziejskich, Kraków 2003.
4.Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990.
5.Kupiszewski P., Słownictwo normatywno-oceniające w ostatnich kazaniach Księdza Prymasa Wyszyńskiego, „Prace Filologiczne” 34 (1988), s. 201– 210.
6.Majdański K., Szczecińskie rocznice, Szczecin 1988.
7.Matuszczyk B., Pluralis homileticus jako strategia kształtowania relacji między kaznodzieją a słuchaczami, w: Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. 2, Łódź 2001, s. 25–29.
8.Urbański P., Biblia w strukturze tekstu retorycznego-teologicznego (na przykładzie kazań abp. Kazimierza Majdańskiego), w: Biblia w kulturze, red. S. Rzepczyński, Słupsk 1996, s. 295–307.
9.Urbański P., O niepolitycznym kazaniu politycznym lat osiemdziesiątych, w: Retoryka na ambonie, red. P. Urbański, Kraków 2003, s. 197– 213.
10.Zarębina M., O języku cotygodniowych homilii w „Tygodniku Powszechnym”, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, s. 179–189.
11.Zdunkiewicz-Jedynak D., Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996.