Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015
Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schelera

Autorzy: Grzegorz Mazur
Słowa kluczowe: instynkt pamięć osoba duch człowiek Max Scheler
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (89-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Człowiek, jego struktura bytowa, jest dla Schelera rzeczywistością rozległą, różnobarwną, wieloaspektową. Stanowi system zarazem fizyczny, psychiczny i duchowy. Dlatego Scheler odrzuca naturalistyczno-przyrodnicze interpretacje człowieka i próbuje zbudować integralną jego wizję. Z jednej strony próbuje odejść o teistyczno-religijnych wizji człowieka, a z drugiej podkreśla metafizykę człowieka, znaczenie powiązania z zasadą świata. Antropologiczne pomysły M. Schelera ciekawie tłumaczą specyfikę ducha, a przez to odrębność człowieka w stosunku do świata przyrody.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ideizujące poznanie istoty jako podstawowy akt ducha, tłum. M. Migoń, „Studia Filozoficzne” 2 (1981), s. 25–28.
2.Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1990.
3.Materialne a priori w etyce, tłum. A. Węgrzecki, „Znak” 12 (1967), s. 1512–1543.
4.O tragedii i tragiczności, tłum. R. Ingarden, Kraków 1976.
5.O zjawisku tragiczności, tłum. R. Ingarden, „Przegląd Warszawski” 13 (1922), s. 2–52.
6.Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, S. Węgrzecki, Warszawa 1987 [tamże następujące pisma M. Schelera: Człowiek i historia (tłum. A. Węgrzecki); Człowiek w epoce zacierania się przeciwstawieństw (tłum. A. Węgrzecki); „Duch” pragmatyzmu i filozoficzne pojęcie istoty człowieka (tłum. S. Czerniak); Formy wiedzy i kształcenia (tłum. S. Czerniak); Metafizyka i sztuka (tłum. S. Czerniak); O idei człowieka (tłum. A. Węgrzecki); O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego (tłum. S. Czerniak); O pozytywistycznej filozofii historii wiedzy. Prawo trzech stadiów (tłum. S. Czerniak); Stanowisko człowieka w kosmosie (tłum. A. Węgrzecki); Światopogląd filozoficzny (tłum. S. Czerniak); Teoria światopoglądów, socjologia i kształtowanie światopoglądu (tłum. S. Czerniak)].
7.Problemy socjologii wiedzy, tłum. S. Czerniak, Warszawa 1990.
8.Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977.
9.Święty, tłum. A. Węgrzecki, „Znak” 4 (1967), s. 506–521.
10.Wybór pism, tłum. A. Węgrzecki, w: A. Węgrzecki, M. Scheler, Warszawa 1975 [tamże następujące pisma M. Schelera: Aprioryczne powiązania o charakterze starszeństwa między modalnościami wartości, s. 161–169; Istota człowieka, s. 206–219; Istota złudzenia w odróżnieniu od błędu, s. 155–161; Postawa fenomenologiczna, s. 131–139; Społeczeństwo, s. 198–206; To, co aprioryczne, i to, co formalne w ogóle, s. 139–155; Upadek wartości witalnych, s. 169–180; Z fenomenologii życia emocjonalnego człowieka, s. 189–198; Zmiany etosu, s. 180–189].
11.Buczyńska-Garewicz H., Scheler a filozofia wartości, „Człowiek i Światopogląd” 6 (1976), s. 93–108.
12.Czerniak S., Maxa Schelera spór z Comteem, „Studia Filozoficzne” 9 (1975), s. 27–43. Czerniak S., Spotkanie z Schelerem, „Studia Filozoficzne” 12 (1975), s. 182–187.
13.Czerniak S., Epistemologiczne uwikłania socjologii wiedzy Maxa Schelera, „Humanitas” 5 (1980), s. 5–35.
14.Czerniak S., Socjologia wiedzy M. Schelera, Warszawa 1981.
15.Ingarden R., Dążenia fenomenologów, „Przegląd Filozoficzny” 22 (1919), s. 118–156, 315–351.
16.Ingarden R., Max Scheler, „Przegląd Warszawski” 13 (1922), s. 5–31.
17.Ingarden R., Wstęp do fenomenologii Hussera, tłum. A. Półtawski, Warszawa 1974.
18.Krąpiec M., Metafizyka, Lublin 1988. Krąpiec M., Ja-Człowiek, Lublin 1991.
19.Krokos J., Fenomenologia E. Husserla, A. Pfandera, M. Schelera, Katolicka Agencja Wydawnicza „Mag” [b.d.m.w.]. Kurdziałek M., Koncepcja człowieka jako mikrokosmosu, w: B. Bejze (red.), O Bogu i człowieku, Warszawa 1969, s. 109–126.
20.Migoń M., Redukcja fenomenologiczna a realizm woluntarystyczny w filozofii M. Schelera, „Studia Filozoficzne” 2 (1981), s. 29–44.
21.Pastuszka J., Filozofia religii M. Schelera, „Ateneum Kapłańskie” 21 (1928), s. 2–47. Pastuszka J., Intuicjonizm M. Schelera, „Przegląd Powszechny” 1931.
22.Pastuszka J., Filozofia M. Schelera, „Ateneun Kapłańskie” 35 (1935), s. 123–138, 333–348.
23.Pastuszka J., Idea człowieka w filozofii M. Schelera, „Prąd” 25 (1938), s. 141–158.
24.Pastuszka J., Idea człowieka we współczesnych prądach filozoficznych, Poznań 1947.
25.Skarżyńska T., Problemy wglądu w istotę w fenomenologicznej fazie rozwoju poglądów M. Schelera, „Studia Filozoficzne” 4 (1986), s. 175–188.
26.Trębicki J., Kryzys wartości i perspektywa jego przezwyciężenia w etyce M. Schelera, „Studia Filozoficzne” 6 (1971), s. 63–79.
27.Trębicki J., Etyka M. Schelera, Warszawa 1973.
28.Węgrzecki A., Struktura człowieka w ujęciu M. Schelera, „Studia Filozoficzne” 6 (1971), s. 45–62.
29.Węgrzecki A., M. Scheler, Warszawa 1975. Węgrzecki A., Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 69 (1975), s. 5–15.
30.Wojtyła K., Nauka źródeł Objawienia a system filozoficzny Maxa Schelera, „Ateneum Kapłańskie” 55 (1957), s. 57–67.
31.Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu M. Schelera, Lublin 1959.
32.Znaniecki F., Pojęcie osoby u M. Schelera, „Roczniki Filozoficzne” 6 (1958), s. 23–38.
33.Znaniecki F., Antropologia M. Schelera, „Studia Pelplińskie” 1 (1969), s. 143–178.