Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (33) 2016
Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną
(Econometric Modelling of the Demand)

Authors: Romana Głowicka-Wołoszyn
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Izabela Kurzawa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Andrzej Wołoszyn
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Keywords: households organized tourism expenditures demand models Törnqvist models probit model
Year of publication:2016
Page range:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article was to analyze the demand (level of expenditures and participation) for organized tourism among Polish households in 2013 using econometric models (Törnqvist for luxury goods and probit). The study drew on microdata of household income and expenditures from Household Budget Survey conducted Central Statistical Office in 2013. The representative sample comprised 37,181 households. The effective household demand for organized tourism in 2013 was observed only above 220 PLN level of monthly total expenditures per capita.  The analysis of estimated income elasticities of the demand in each decile income group confirmed that income increase produced a surge in demand for that form of tourism, along with a raise in the share of these expenditures in household budgets, which entailed that organized tourism may be treated as a luxury good. Using the probit model allowed to identify non-economic determinants of organized tourism demand.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., 2014, GUS, Warszawa.
2.Charlier, E., Melenberg, B., Soest, A., 2001, An analysis of housing expenditure using semipara-metric models and panel data, „Journal of Econometrics 101”, s. 71–107.
3.Deaton, A., Case, A., 1988, Analysis of Household Expenditures, „Living Standards Measurement Study Working Paper” nr 28, The World Bank, Washington.
4.Dudek, H., Szczęsny, W., Borowska, A., 2002, Dobór postaci analitycznej i metod estymacji modeli zależności wydatków na żywność od dochodów, http://www.researchgate.net/publication/270790179, dostęp 2.10.2015.
5.Dziedzic, E., 2010, Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką, w: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
6.Dziedzic, E., Skalska, T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
7.Głowicka-Wołoszyn, R., Wołoszyn, A., 2014, Obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce a popyt na turystykę zorganizowaną, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), s. 367–383.
8.Gruszczyński, M., Podgórna, M. (red.), 2003, Ekonometria, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
9.Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 26 września 2008 r., Warszawa, wrzesień 2008 r., www.msport.gov.pl, dostęp 14.09.2015.
10.Kozera, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R., 2014, Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Taksonomia 23, nr 328, s. 186–195.
11.Kurzawa, I., Wysocki, F., 2009, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczności popytu konsumpcyjnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Taksonomia 16, nr 47, s. 70–78.
12.Maddala, G.S., 2006, Ekonometria, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa.
13.Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2014, GUS, Warszawa.
14.Niezgoda, A., 2012, Uwarunkowania popytu turystycznego, w: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
15.Sobolewski, H., Bober, P., 2013, Touroperatorzy w Polsce a wartość przedsiębiorstw turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (25), s. 427–435.
16.Wolny, R., 2014, Szacowanie popytu na e-usługi przy zastosowaniu funkcji Törnquista, „Handel Wewnętrzny”, nr 1 (348), tom II, s. 234–244.
17.Wołoszyn, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie popytu na turystykę zorganizowaną w Polsce, „Handel Wewnętrzny” nr 5 (1), Warszawa, s. 189–200.