Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Turystyka jako specjalizacja gospodarcza polskich regionów nadmorskich
(Tourism as the Economic Specialization of the Polish Coastal Regions)

Authors: Ewa Hącia
Akademia Morska w Szczecinie
Keywords: coastal region economic specialization tourist economy
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (145-155)
Klasyfikacja JEL: R11 Z30 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main aim of the article is the assessment of importance of tourism in two of Polish seaside voivodeships (West Pomeranian and Pomeranian) with regional tourism specialization. The study has been carried out on Entities of the national economy included in the direct tourist economy were analyzed. Completion of the goal determines research procedure and structure of the article. The tabular and graphical methods have been used in the data analysis. The Pearson’s correlation coefficient was applied in order to establish the relationship between the test variables.
Download file

Article file

Bibliography

1.Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: bdl.stat.gov.pl/BDL (29.08.2016).
2.Godlewska-Majkowska, H. (red.). (2009). Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
3.Majewska, J. (2011). Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych. W: G. Gołembski (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta Przykład Poznania (s. 36–65). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
4.Meyer, B. (2008). Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 13–24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Ministerstwo Sportu i Turystyki (2015). Program rozwoju turystyki do 2020 r. Pobrane z: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599,Program-Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html.
6.Panasiuk, A. (2007). Turystyka w gospodarce narodowej i regionalnej. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki (s. 50–52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Panasiuk, A. (2011). Struktura gospodarki turystycznej. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji (s. 71–74). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U. z 2007 r., nr 251, poz. 1885).