Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (39) 2017
Industriada - święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego jako przykład dziedzictwa przemysłowego
(Industriada – the Celebration of Technology Monuments Trail of the Province of Silesia as an Example of the Industrial Heritage)

Authors: Kamila Ziółkowska-Weiss
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Keywords: Industriada industrial constructions relic tourism industry
Data publikacji całości:2017
Page range:13 (177-189)
Klasyfikacja JEL: Z31 Z32 L30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A world-wide trend in tourism has been noticed during the recent years. The number of group trips as well as individual tourists who are interested in all the technological relicts is constantly increasing. The tourists interested in industrial heritage are most frequently ones coming from Western Europe, especially from Germany, England and Belgium, or from the Scandinavian countries. The social groups most interested in this type of tourism include: school-age youth (affiliated with various education societies), students (especially history students, also art history and technical courses), scientists, tourists from the business field, ones interested in investing in industrial areas. In the article an author will present an introduction to the issue of cultural tourism in the post-industrial objects. Apart from the definition of industrial heritage, the definition of the phenomenon of cultural tourism in the post-industrial objects will also be provided. The main objective of the article is to present the data of the survey that was conducted among 367 people during Industriada 2016. From the collected data it is clear that the people participating in this event are more and more interested in the attractions during this celebration year by year and the major motive of participation in this festival is the possibility to get to know the technology monuments and visit the museums as well as an interesting programme of events in the objects and pleasant moments of spending time with the family.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badanie ruchu turystycznego podczas Industriady 2016, wyniki badań zrealizowane na zlecenie MediaConsultingWnuk, Warszawa, czerwiec 2016.
2.Burzyński, T. (2007). Kierunki działań na rzecz krajowego produktu turystycznego – turystyka dziedzictwa przemysłowego. W: T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Katowice: Wydawnictwo GWSH.
3.Burzyński, T., Staszewska-Ludwiczak, A., Pasko, K. (red.). (2009). Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki. Katowice: Wydawnictwo GWSH.
4.Gwoźdź, K. (2001). Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji: Przypadek Górnego Śląska. Czasopismo Geograficzne, 72, (3–4), 283–299.
5.Handszuh, H. (2005). Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego. W: T. Burzyński i M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Katowice: Wydawnictwo GWSH.
6.Jędrysiak, T. (2011). Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka Kulturowa, 6.
7.Kaczmarska, A., Przybyłka, A. (2010). Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, 207–228.
8.Kronenberg, M. (2007). Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii. W: T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Katowice: Wydawnictwo GWSH.
9.Łabaj, M. (2004). Metodyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów poprzemysłowych. W: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji (s. 107–108). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
10.Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSH Milenium.
11.Naziębło, J. (2008). Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa a możliwości zagospodarowania turystycznego. W: W. Kaprowski, F. Midura i J. W. Sienkiewicz (red.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce. Warszawa: WSE.
12.Nitkiewicz-Jankowska, A. (2006). Turystyka przemysłowa wizytówką Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 117, 251–255.
13.Prażanowski, J. (2016). Szlak zabytków techniki jako przykład produktu turystycznego zbudowanego w oparciu o dziedzictwo kultury przemysłowej. Pobrane z: http://flitengo.pl/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=42 (20.12.2016).
14.POT (2016).
15.Stasiak, A. (2006). Zabytki techniki i przemysłu. W: A to Polska właśnie..., Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa. Łódź: WSTH.
16.Stasiak, A. (2009). Zabytki techniki i przemysłu, W: A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych. Warszawa: PWE.
17.Turystyka w obiektach poprzemysłowych. Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce. Pobrane z: http://www.pot.gov.pl/ (20.12.2016).