Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (40) 2017
Cultural Heritage of Pałuki in Relation to Development of Agritourism in the Region

Authors: Jolanta Cichowska
University of Science and Technology Bydgoszcz
Keywords: tourism rural agritourism cultural heritage Pałuki
Year of publication:2017
Page range:9 (83-91)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The goal of this study is to find out whether the cultural aspect of the Pałuki region finds reflection in how agritourist farms of this area are viewed by the farm owners and tourists. The survey was based on a TDI (telephone deepened interview) anonymous questionnaire. It was carried out in May 2017 and it was of widespread character (all 24 non-agricultural activities reported of the Pałuki region were taken into consideration). The method used in the survey allowed to find out whether or not the cultural heritage of the analyzed region is attractive for agritourist farm owners. The method used in the research enabled to find out the respondents’ attitude to promotion of the region. They were also asked whether culture oriented tourism can provide measurable economic profits.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baran, E., Szewc-Rogalska, A. (2011). Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia. Zeszyt nr 18 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, 509–510.
2.Bednarski, L. (1998). Analiza finansowa. Warszawa: PWE.
3.Brzezińska, A.W. (2009). Specjaliści od kultury ludowej. Nauka, 3, 168.
4.Cichowska, J. (2016). Nowy produkt-nowa jakość, czyli jak zaistnieć na turystycznym rynku międzynarodowym. Ekologia i Technika, 3, 141–150.
5.Cichowska, J. (2008). Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Doctoral dissertation. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6.Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (255), 8.
7.Kosmaczewska, J., Górka, J. (2009). Ekonomiczne skutki rozwoju agroturystyki w opinii mieszkańców terenów wiejskich i lokalnych przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 521. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 11, 184.
8.Piotrowski, P. (2012). Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie IndustriadyŚwięta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego). Turystyka Kulturowa 10, 18.
9.Przezbórska-Skobiej, L. (2016). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości. In: A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (ed.), Turystyka Wiejska. Zagadnienia Ekonomiczne i Marketingowe, I. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o.
10.Pytel, S. (2010). Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego. Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 274–275.
11.Rogulska, A. (2015). Czy komuś we współczesnej Polsce potrzebna jest kultura ludowa? In: A. Roguska, M. DanielakChomać (eds.), Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualności kultury ludowej. Część III (pp. 19–65). Siedlice: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlicach.
12.Zarębski, P. (2015).Wybrane elementy turystyki kulturowej jako czynnik rozwoju bazy noclegowej na obszarach wiejskich w Polsce. Turystyka i Kultura, 1, 76. Retrieved from: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/ viewFile/527/508.
13.Ziernicka-Wojtaszek, A., Zawora, T. (2010). Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich małopolski jako atrakcja agroturystyczna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 120.