Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Znaczenie praktyk zagranicznych w rozwoju kompetencji zawodowych w hotelarstwie - ocena własna uczestników programów Olymp (Grecja) i Resort Leaders (USA)
(Importance of foreign internships in the development of professional competence in the hotel industry - self-evaluation of the participants of the Olymp (Greece) and Resort Leaders (USA) programs)

Authors: KATARZYNA LEBIEDOWICZ
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

ANNA DŁUŻEWSKA
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Keywords: skills self-esteem professional practice hospitality Resort Leaders Olymp
Data publikacji całości:2018-06-20
Page range:14 (251-264)
Klasyfikacja JEL: J30 J40 J80 Y80 Y90
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this paper is to answer, if, and at what degree, the practice done abroad, impact on professional skills self-esteem of the participants. The paper is based on interviews with University students who participated in hospitality practice in a frame of Resort Leaders (USA) and Olymp (Greece) Programs. The questionnaire is supplemented by participatory observation in USA (2014) and Greece (2015, 2016 and 2017) in the resorts hosting students. The results show that the self-esteem regarding organizational, interdisciplinary and linguistic skills of all participants was very positive, even when the sector for practice was not related to their professional future.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baumeister, R.F. (red.) (2013). Self-esteem: The puzzle of low self-regard. Springer Science & Business Media. Filipowicz, G. (2002). Pracownik wyskalowany, czyli metody i narzędzia pomiaru kompetencji. Personel, 1—31 lipca, 1-9. FOZ (2018). Katalizator Innowacji. Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządza¬nia przy współpracy z Competency Instituteka. Pobrano z: http://katalizatorinnowacji.pl/uploads/files/0/145/ Kompetencje_book.pdf (15.01.2018).
2.Góralewska-Słońska, A. (2011). Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki. ProblemyProfesjologii, 2, 97-112.
3.Hays Poland (2012). Badanie przeprowadzone przez Hays Poland (czerwiec-wrzesień 2012) wśród pracodawców zrze¬szonych w ramach Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Pobrano z: https://www.hays.pl/ centrum-mediowe-hays/HAYS_536981 (15.01.2018).
4.Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2015). Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP.
5.Kubat, M. (2011). Kompetencje zawodowe. Łódź: Wojewódzki Urząd Pracy.
6.Lebiedowicz, K. (2017). Praktyki zawodowe w ramach programu „Olimp” jako forma przygotowania kadr do obsługi ruchu turystycznego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
7.Locke, E.A., McClear, K., Knight, D. (1996). Self-esteem and work. International Review of Industrial and Organi¬zational Psychology, 11, 1-32.
8.Łaguna, M. (2009). Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą. Psychologia Społeczna, 4 (12), 228-238.
9.PARP (2010-2014). Bilans Kapitału Ludzkiego - Badanie Pracodawców 2010-2014. Pobrano z https://bkl. parp.gov. pl/dane.html (15.01.2018).
10.Praktyki-Studenckie.pl (2017). Praktyki z programem „Olymp”. Pobrano z: http://www.praktyki-studenckie.pl (15.01.2018).
11.PSZK (2015). Raport z badania opinii studentów, zrealizowany w ramach kampanii świadomościowej „#jestemYgre- kiem.nie jestem leniem”. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Pobrano z: http://www.outsourcing- portal.eu/pl/userfiles/image/raporty/2015/7/13/Badanie_opinii_studentow_jestemYgrekiem.pdf (15.01.2018).
12.Resort Leaders (2017a). Explore America. Go with the leaders. Pobrano z: https://www.resortleaders.com/pl (15.01.2018).
13.Resort Leaders (2017b). Nasze resorty. Pobrano z: https://www.resortleaders.com/pl/resorty/nasze-resorty (15.01.2018).
14.Smid, W. (2012). Boss leksykon. Kraków: Wydawnictwo Dr Lex.
15.Smul, P. (2014). Przygotowanie zawodowe kadr dla potrzeb turystyki. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 14, 75-87.
16.Tharenou, P (1989). Self-Esteem at Work. The Academy of Management Executive, 3 (4), 334-336.