Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów

Autorzy: Artur Zieliński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Katarzyna Janeczko
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne województwo świętokrzyskie turyści badania ankietowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (297-307)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie turystyka staje się jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Wiele państw i regionów upatruje w niej możliwości uzyskiwania znaczących dochodów. Z tego powodu kreuje się zupełnie nowe atrakcje. Ruch turystyczny zaś jest wnikliwie monitorowany i analizowany. Tworzy się listy rankingowe największych atrakcji turystycznych. Jednak podstawą opracowania takich zestawień jest najczęściej liczba sprzedanych biletów w danym obiekcie w ciągu roku. Ostatecznie zatem takie inwentarze niekoniecznie prawidłowo odzwierciedlają postrzeganie przez turystów atrakcyjności poszczególnych obiektów. Poza tym, niektóre hity turystyczne ze względów ekologicznych bądź powodów technicznych, mogą nie mieć możliwości do zwiększania natężenia ruchu turystycznego. Dlatego w województwie świętokrzyskim, wśród turystów zwiedzających jeden z obiektów cieszących się w ostatnich latach wielką popularnością przeprowadzono badanie przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego kwestionariusza. Celem studiów było uzyskanie opinii turystów na temat największych atrakcji turystycznych w regionie. Wyniki prac badawczych wskazują, że turyści za największą atrakcję w regionie świętokrzyskim uważają Góry Świętokrzyskie. Zaś w ich obrębie szczególne znaczenie ma Święty Krzyż. Jednakże należy podkreślić, że coraz większa grupa turystów jako bardzo znaczące atrakcje turystyczne wskazuje także wcześniej nieistniejące lub mało znane atrakcje, wśród których wyraźnie dominuje Bałtów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gołembski G., (praca zbiorowa pod redakcją), 2002: Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań, s. 435.
2.Jastrzębski C., 2008: Perspektywy rozwoju turystyki w Górach Świętokrzyskich, Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 55, Kraków, 155-163.
3.Kruczek Z.,: 2002: Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Wyd. „Proksenia”, Kraków, s. 288.
4.Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski. PWN, Warszawa, s. 384.
5.Niezgoda A., 2011: Atrakcyjność miasta jako obszaru recepcji turystycznej w opinii mieszkańców – przykład Poznania, [w:] Andrzej Rapacz (red. nauk.) Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wyd. UE we Wrocławiu, s. 845-856.
6.Zieliński A., 2003: Strategia promocji walorów krajoznawczo-turystycznych regionu świętokrzyskiego. Funkcje turystyki i krajoznawstwa w strategii rozwoju regionu świętokrzyskiego. Konferencja, Kielce – Wólka Milanowska 26-27.09.2003 r., Instytut Geografii AŚ, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Kielce, s. 72-76.
7.Zieliński A., 2007, Region świętokrzyski w ocenie geografów. The Świętokrzyskie Province seen by geographers.[W:] Strzyż M., Zieliński A. (red.), Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej, Region in the Education in Geography and Natural Sciences, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom IV, Kielce, s. 209-215.
8.Zieliński A., 2010. Związek krajobrazu z rozwojem turystyki w rejonie Staszowa. The relation between landscape and development of tourism in the region of Staszów. [w:] Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 274-283.
9.Zieliński A., 2011: Ocena ruchu turystycznego w rejonie Staszowa (południowo-wschodnia część województwa świętokrzyskiego). [W:] Andrzej Rapacz (red. nauk.) Gospodarka turystyczna w regionie. Problemy jej funkcjonowania. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyd. AD REM, Jelenia Góra, s. 121-130.
10.Zieliński A., 2012a, Tourism attractiveness of Staszów according to its residents, [In:] VISNYK OF THE LVIV UNIVERSITY SERIES GEOGRAPHY,43; 358–365.
11.Zieliński A., 2012b, Zespół Pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu, [W:] Jacek Buko (red. naukowa) Popyt turystyczny, fundusze europejskie, zagadnienia regionalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 700, Ekonomiczne problemy usług nr 85, Szczecin, 305-321.
12.Zieliński A.; Czerwiński K., 2013a, Atrakcyjność Buska-Zdroju w opinii jego mieszkańców, [In:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 304; 381-392.
13.Zieliński A.; Czerwiński K., 2013b, Ponidzie jako przykład przestrzeni o szerokich możliwościach rozwoju turystyki edukacyjnej, [In:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 304; 393-403.
14.Zieliński A.; Czerwiński K., 2014, Przeobrażenia demograficzne ośrodków miejskich Ponidzia w latach 1990–2010 [In:] PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy;; 2014; 3; 92-99.