Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną

Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Izabela Kurzawa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Andrzej Wołoszyn
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: modele Törnquista modele popytu wydatki na turystykę zorganizowaną gospodarstwa domowe model probitowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była analiza popytu (poziomu wydatków oraz uczestnictwa) na turystykę zorganizowaną w polskich gospodarstwach domowych w 2013 roku przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych (model Törnquista dla dóbr i usług luksusowych, model probit). Podstawę informacyjną przeprowadzonych badań stanowiły nieidentyfikowalne dane jednostkowe o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych, pochodzące z badań Budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku (37 181 gospodarstw domowych). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że efektywny popyt na turystykę zorganizowaną w gospodarstwach domowych w 2013 roku ujawnił się po uzyskaniu przez nie miesięcznego dochodu (mierzonego poziomem całkowitych wydatków konsumpcyjnych) powyżej 220 zł per capita. Wartości wskaźników elastyczności dochodowej w każdej decylowej grupie dochodowej świadczyły, że wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych wzrastał poziom zapotrzebowania na tę formę wypoczynku i udział wydatków na ten cel w budżetach domowych oraz że turystyka zorganizowana może być analizowana jako dobro luksusowe. Zastosowanie modelu probitowego pozwoliło na identyfikację pozaekonomicznych uwarunkowań uczestnictwa gospodarstw domowych w turystyce zorganizowanej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., 2014, GUS, Warszawa.
2.Charlier, E., Melenberg, B., Soest, A., 2001, An analysis of housing expenditure using semipara-metric models and panel data, „Journal of Econometrics 101”, s. 71–107.
3.Deaton, A., Case, A., 1988, Analysis of Household Expenditures, „Living Standards Measurement Study Working Paper” nr 28, The World Bank, Washington.
4.Dudek, H., Szczęsny, W., Borowska, A., 2002, Dobór postaci analitycznej i metod estymacji modeli zależności wydatków na żywność od dochodów, http://www.researchgate.net/publication/270790179, dostęp 2.10.2015.
5.Dziedzic, E., 2010, Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką, w: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
6.Dziedzic, E., Skalska, T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
7.Głowicka-Wołoszyn, R., Wołoszyn, A., 2014, Obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce a popyt na turystykę zorganizowaną, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), s. 367–383.
8.Gruszczyński, M., Podgórna, M. (red.), 2003, Ekonometria, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
9.Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 26 września 2008 r., Warszawa, wrzesień 2008 r., www.msport.gov.pl, dostęp 14.09.2015.
10.Kozera, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R., 2014, Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Taksonomia 23, nr 328, s. 186–195.
11.Kurzawa, I., Wysocki, F., 2009, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczności popytu konsumpcyjnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Taksonomia 16, nr 47, s. 70–78.
12.Maddala, G.S., 2006, Ekonometria, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa.
13.Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2014, GUS, Warszawa.
14.Niezgoda, A., 2012, Uwarunkowania popytu turystycznego, w: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
15.Sobolewski, H., Bober, P., 2013, Touroperatorzy w Polsce a wartość przedsiębiorstw turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (25), s. 427–435.
16.Wolny, R., 2014, Szacowanie popytu na e-usługi przy zastosowaniu funkcji Törnquista, „Handel Wewnętrzny”, nr 1 (348), tom II, s. 234–244.
17.Wołoszyn, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie popytu na turystykę zorganizowaną w Polsce, „Handel Wewnętrzny” nr 5 (1), Warszawa, s. 189–200.