Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych

Autorzy: Wojciech Fedyk
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Magdalena Kachniewska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: klaster turystyczny uwarunkowania skuteczności determinanty w obszarach recepcji turystycznej regionalne organizacje turystyczne region turystyczny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (135-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy wybranych determinant egzo- i endogenicznych wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych, a dalej skutków tego typu przekształceń i ich wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej. Pomimo ujawnionej w przeglądzie literatury rozbieżności poglądów na temat celowości modyfikacji systemu POT–ROT–LOT na podstawie idei klastrów, autorzy zaproponowali model funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w formule klastra turystycznego, wskazując cechy, działania i zadania pozwalające na wdrożenie tego modelu do praktyki organizacyjnej, a w konsekwencji służące wzrostowi skuteczności działania organizacji, a dalej implikujące zmiany w logistyce i jakości obsługi ruchu turystycznego w regionie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Axelsson B., Easton G. (red.), 1992, Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London−New York.
2.Banasik, W., Borne-Januła, H., 2011, Konsorcja produktowe w rozwoju lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 157, Wrocław, s. 365–374.
3.Bednarczyk, M., 2010, Ku przyszłości polskiej turystyki – potencjał konkurencyjności sektora turystycznego, Scientarium Polonarum, Oeconomia nr 9 (4), Wyd. SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 49–60.
4.Czernek, K., 2010, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Turystyki, Poznań.
5.Czernek, K., 2013, Organizacje partnerskie na jednym obszarze turystycznym – problemy i wyzwania, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXV, Zeszyt 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 201–215.
6.Fedyk, W., Morawski, M., 2014, Regionalne organizacje turystyczne – organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?, w: „Folia Turistica, Varia”, nr 32, red. W. Alejziak, AWF w Krakowie, Kraków, s. 241–274.
7.Griffin, R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
8.Gryszel, P., 2010, Destination management company a kształtowanie konkurencyjności obszaru turystycznego, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWN, Warszawa, s. 637–653.
9.Januszewska M., Nawrocka E., 2008, Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej i innowacyjności a konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 282–292.
10.Kachniewska, M., 2013a, Towards the Definition of a Tourism Cluster, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI), Volume 9, Issue 1, s. 33–56.
11.Kachniewska, M., 2013b, Klaster jako łącznik między popytowym i podażowym postrzeganiem oferty turystycznej, http:// www.slideshare.net/coffeeday/klaster-rot-lot, dostęp: 4.08.2014.
12.Kachniewska, M., 2014, Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych, w: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego, red. B. Meyer, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 27–42.
13.Kizielewicz, J., 2012, Partnerstwo na rzecz rozwoju polityki turystycznej w województwach nadmorskich w Polsce, w: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 258, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 196–202.
14.Kodeks dobrych praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, 2009, red. E. Wąsowicz-Zaborek, Polska Organizacji Turystyczna, Warszawa.
15.Kosmaczewska, J., 2012, Efektywność gospodarowania popytem turystycznym przez interesariuszy na przykładzie gmin nadmorskich, w: Popyt turystyczny, red. J. Buko, Ekonomiczne Problemy Usług nr 83, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 427–438.
16.Kruczek, Z., Zmyślony, P., 2010, Regiony turystyczne, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
17.Migdal M., 2009, Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Instytut Wspierania Turystyki – Doradztwo, Szkolenia, Badania, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
18.Migdal, M., 2013, Poradnik. Lokalna Organizacja Turystyczna, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
19.Nawrocka E., 2008, Perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy w Polsce, w: Gospodarka a Środowisko. Innowacyjność w gospodarce, red. A. Rapacz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 2 (1202), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 53–66.
20.Olearnik, J., 2009, Przedsiębiorcze zachowania uczelni – wzorzec i rzeczywistość (wyniki badań) w: Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Pluta-Olearnik, Difin SA, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, s. 49–87.
21.Osbert-Pociecha, G., 2010, Zdolność organizacji do zmian – w ujęciu modelowym, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 373–386.
22.Palmen, L., Baron, M., 2008, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
23.Panasiuk, A., 2006, Integracja działań samorządu terytorialnego i podmiotów sektora turystycznego jako warunek rozwoju gospodarki turystycznej, w: Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, Wyd. SGH, Warszawa, s. 98–107.
24.Poon, A., 1993, Tourism, Technology and Competitive Strategies, CAB International, Wallingford.
25.Porter, M.E., 1998, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London.
26.Program Rozwoju Turystyki do roku 2020 (marzec 2015), http://bip.msit.gov.pl/download/2/4414/programrozwojuturystykido2020roku.pdf, dostęp 28.08.2015.
27.Rapacz, A., Gryszel, P., Jaremen, D., 2010, Klaster turystyczny jako forma kooperacji w obszarze recepcji turystycznej, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWN, Warszawa, s. 706–721.
28.Rapacz, A., 2008, Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 29, „Gospodarka a Środowisko” nr 10, Wrocław, s. 106–117.
29.Ryśnik, J., Hadzik, A., Tomik, R., 2014, Potencjał turystyczny inicjatyw klastrowych w budowaniu lokalnych DMO na przykładzie województwa śląskiego, w: Ewolucja popytu i podaż, red. B. Walas, J. Sobczuk, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, s. 160–186.
30.Stasiak A., 2007, Klaster turystyczny – nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów? „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, T. 6, Warszawa, s. 183–196.
31.Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. z 1999 r. nr 62, poz. 689 z późn. zm.).
32.Walas, B. (red.), 2012, Marketingowa strategii rozwoju turystyki POT 2012–2020, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
33.Walas, B., Olszewski, J., 2012, Diagnoza strategiczna budowy turystycznego konsorcjum produktowego w obszarze uzdrowisk, spa i wellness, w: „Studia i Materiały”, red. K. Borkowski, M. Łabaj, J. Sondel-Cedermas, Zeszyty Naukowe nr 2, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, s. 5–18.
34.Wanagos, M., 2011, Regionalne i lokalne organizacje turystyczne – system relacji i powiązań marketingu wewnętrznego regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 279–291.
35.Weiermair, K., 1997, On the concept and definition of Quality in Tourism, AIEST, St. Gallen.
36.Ziółkowski R., 2012, Turystyczna sieć współpracy – doświadczenia w zakresie budowy klastrów turystycznych, w: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 258, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 240–250.
37.Zmyślony, P., 2014, Realizator, partner czy przywódca – funkcje i relacje. MODEL współpracy JST–ROT–LOT–LGD, VII Gremium Ekspertów Turystyki, 10–12.12.2014 r., Kraków–Sucha Beskidzka.
38.Żabińska, T., 2010, Klastry turystyczne jako forma współpracy sieciowej i ich rola w budowaniu konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWN, Warszawa, s. 733–752.