Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim

Autorzy: Stefan Bosiacki
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: turystyka aktywna marka produkt turystyczny strategia rozwoju region
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (151-162)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przemiany cywilizacyjne, demograficzne i społeczno-kulturowe wymuszają niejako na gospodarce turystycznej konieczność formułowania nowych strategii jej dalszego rozwoju, rozwoju uwzględniającego oczekiwania i potrzeby konsumentów – turystów, ale także (a może przede wszystkim) interesy społeczności lokalnych, środowiska przyrodniczego i kulturowego. Prezentowane w artykule rozważania odnoszą się do bardzo dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju turystyki aktywnej, będącej skutkiem przemian w modelu spędzania czasu wolnego mieszkańców Polski. W opracowywanych ostatnio regionalnych strategiach rozwoju turystyki właśnie turystyka aktywna jest postrzegana jako jeden z wiodących, przyszłościowych segmentów rynku usług turystycznych. W opracowaniu przygotowanym z wykorzystaniem metody analizy indukcyjnej podjęto próbę wykazania, na przykładzie opracowanej strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, że rzeczywiście turystyka aktywna może być dla wielu regionów produktem markowym, nie tylko w skali kraju, ale także w wymiarze międzynarodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berbeka, J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej, w: Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, red. T. Babińska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
2.Gołembski, G. i in., 2015, Turystyka w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
3.Kachniewska, M., 2006, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, w: Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyd. WSzIiZ, Rzeszów.
4.Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, KOM, Bruksela.
5.Mynarski, W. i in., 2012, Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej, Politechnika Opolska, Opole.
6.Niezgoda, A.,2010, Nowe trendy w popycie – wyzwania dla obszarów recepcji turystycznej, w: Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
7.Nowakowska, A., 2002, Turystyka, turysta, ruch turystyczny, w: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8.Pine II, B.J., Gilmore, J.H., 1998, Welcome to the experiency economy, Harvard Business Review, July–August.
9.Siciński, A., 1978, Wprowadzenie, w: Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce, red. A. Siciński, PWN, Warszawa.
10.Telfer, D.J., 2008, Zarządzanie turystyką a rozwój, w: Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa.
11.Zajadacz, A., Kosińska, A., 2015, Problemy rozwoju turystyki w skali regionalnej – studium przypadku Wielkopolski, w: Społeczno-ekonomiczne problemy turystyki, rekreacji obszarów metropolitarnych, red. A. Basińska-Zych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 63/6/2015, Poznań.
12.Zarządzanie. Teoria i praktyka, 2002, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa.
13.Żukowska, Z., Żukowski, R., 2012, Sport rekreacyjny w kontekście wartości autonomicznych i wychowawczych, w: Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, red. W. Siwiński, B. Pluta, AWF, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Poznań.