Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji

Autorzy: Jadwiga Berbeka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: zwierzęta ruch turystyczny doświadczenie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (199-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeprowadzono kompleksową analizę generowania ruchu turystycznego przez chęć oglądania zwierząt bądź wchodzenia w interakcje ze zwierzętami, jak również omówiono udział zwierząt w logistyce ruchu turystycznego. W warstwie teoretycznej przywołana została problematyka doświadczenia, integralny element ekonomii doświadczeń, jako podstawowa przesłanka dążenia turystów do kontaktów ze zwierzętami. Nawiązano także do koncepcji Mossberg „przestrzeni doświadczenia” (experiencescape) oraz aktora-sieci Callona i Latoura. Opracowanie ma charakter przeglądowy. Celem artykułu była analiza następujących zagadnień: –   zwierzęta jako motyw wyjazdu turystycznego, z wyszczególnieniem: oglądania, spo- tkania (bezpośredni kontakt), polowania, wędkarstwa, fotografii; –   faunistyczne atrakcje turystyczne; w tym atrakcje kulinarne; –   zwierzęta jako zagrożenie ruchu turystycznego: bezpośrednie i pośrednie; –   zwierzęta jako czynnik ograniczający zagrożenia w ruchu turystycznym; – zwierzęta jako środek transportu. Dyskusja i ocena zjawisk została przeprowadzona na podstawie kwerendy literatury i źródeł wtórnych w języku polskim i angielskim oraz obserwacji uczestniczącej autora. Sformułowano kierunki przyszłych badań empirycznych, których rezultaty mogą być przydatne w zarządzaniu ruchem turystycznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersson, T.D., 2007, The Tourist in the Experience Economy, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism” nr 7, s. 46–58.
2.Arnould, E.J., Thompson C.J., 2005, Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, „Journal of Consumer Research”, Vol. 31, nr 4, s. 868–882.
3.Berbeka, J., 2012a, Charakterystyka popytu w zakresie wybranych form wodnej turystyki przygodowej, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja–Segmentacja–Rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, s. 497–510.
4.Berbeka, J., 2011, Turystyka przyjazdowa i jej uwarunkowania w wybranych krajach Bliskiego Wschodu w latach 1990–2007, Zeszyty Naukowe UEK, nr 857, s. 23–36.
5.Berbeka, J., 2012, Turystyka wolontariuszy na świecie – istota i znaczenie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 664, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (18), s. 137–148.
6.Berbeka, J., Berbeka, K., 2008, Instrumenty ograniczania antropopresji turystyki na region recepcyjny, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa, s. 141–152.
7.Binkhorst, E., Den Dekker, T., 2009, Agenda for Co-Creation Tourism Experience Research, „Journal of Hospitality Marketing & Management”, nr 18, s. 311–327.
8.Cardall, T.Y., Rosen, P., 2003, Grizzly Bear Attack, „The Journal of Emergency Medicine”; nr 24 (3), s. 331–334.
9.Durrheim, D. N., Leggat, P. A., 2008, Risk to Tourists Posed by Wild Mammals in South Africa, „Journal of Travel Medicine”, Vol. 6, nr 3, s. 172–179.
10.Ewert, A., 1989, Models and Theories in Outdoor Adventure Pursuits, w: Outdoor Recreation, Publishing Horizons Inc., Washington, s. 83–102.
11.Ferreira, S.L.A., Harmse A. C., 2008, The social carrying capacity of Kruger National Park, South Africa: policy and practice, „Tourism Geographies”, nr 1:3, s. 325–342.
12.Fuglsang, L., Sundbo, J., Sørensen, F., 2011, Dynamics of experience service innovation: innovation as a guided activity – results from a Danish survey, The Service Industries Journal, Vol. 31, nr 5, April 2011, s. 661–677.
13.Graja-Zwolińska, S., Rączkiewicz, E., Spychała, A., 2013, Fauna sposobem podnoszenia przyrodniczej atrakcyjności turystycznej obszaru, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, nr 15, zeszyt 37/4, s. 97–103.
14.Holbrook M.B., 2006, ROSEPEKICECIVECI versus CCV: The resource-operant, skills-exchanging, performance-experiencing, knowledge-informed, competence-enacting, co-producer-involved, value-emerging, customer-interactive view of marketing versus the concept of customer value: ‘I can get it for you wholesale’, w: The service dominant logic of marketing: Dialog, debate and directions, red. R.F. Lusch, S.L. Vargo, M.E. Sharpe, Armonk, NY, s. 208–223.
15.Horner, S., Swarbrooke, J., 2005, International cases in tourism management, Elsevier, Norfolk.
16.Korkman, O., 2006, Customer value formation in practice: A practice–theoretical approach, Series A: 155,: Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki.
17.Marciszewska, B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
18.Newsome, D., Rodger, K., 2008, To feed or not to feed: a contentious issue in wildlife tourism, w: Too close for comfort:contentious issues in human-wildlife encounters, red. D. Lunney, A. Munn, W. Meikle, Royal Zoological Society of New South Wales, Mosman, NSW, Australia, s. 255–270.
19.Mossberg, L., 2007, A Marketing Approach to the Tourist Experience, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, Vol. 7, nr 1, s. 59–74.
20.Payne, A., Frow, P., Storbacka, K., 2007, Co-Creation of Value: Diagnosing the Brand Relationship Experience, w: Thought Leaders International Conference on Brand Management, presented at Thought Leaders International Conference on Brand Management, Birmingham, England, 24–25 April.
21.Pine, B.J., Gilmore, J.H., 1999, The experience economy, work is theatre and every business a stage, „Harvard Business School Press”, Boston.
22.Pine, B.J., Gilmore, J.H., 1998, Welcome To The Experience Economy, Harvard Business Review, July–August, Reprint 98407.
23.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2004, The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press, Boston.
24.Snyder, J., Stonehouse, B., 2007, The growing significance of polar tourism, w: Prospects for Polar Tourism, red. J. Snyder, B. Stonehouse, CABI, Wallingford, s. 3–14.
25.Stasiak, A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/1.
26.Stewart, E.J., Draper, D., Johnston, M.E., 2005, A Review of Tourism Research in Polar Region, „Arctic”, vol. 58, nr 4, s. 383–394.
27.Webster, F.E., 2002, Marketing management in changing times, „Marketing Management”, nr 11, s. 1–17.
28.Woods, B., 2000, Beauty and the Beast: Preferences for animals in Australia, „The Journal Of Tourism Studies”, vol. 11, nr 2, s. 25–35.