Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej

Autorzy: Andrzej Hadzik
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rajmund Tomik
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jakub Ryśnik
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Słowa kluczowe: determinanty rozwoju turystyka zdrowotna turystyka wellness turystyka medyczna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (287-300)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest analiza uwarunkowań rozwoju turystyki zdrowotnej. Rozwój usług turystyki zdrowotnej warunkują różnorakie determinanty. Należą do nich przede wszystkim czynniki o charakterze: społeczno-ekonomicznym, ekologicznym, geograficzno-przyrodniczym czy historycznym. Ponadto rozwój form turystyki zdrowotnej, czyli turystyki medycznej i turystyki wellness, zależy także od ich specyficznych uwarunkowań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków.
2.Burzyński, T. i in., 2005, Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, SGURP i Instytut Turystyki Sp. z o.o., Kraków.
3.Connel, J., 2006, Medical tourism: sea, sun, sand and... surgery, w: „Tourism Management” vol. 27, issue 6, no 1093–1100.
4.Dryglas, D., 2005, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
5.Dziedzic, E., Skalska, T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa, s. 29–30.
6.Garcia-Alte´s, A., 2005, The Development of Health Tourism Services, in Annals of Tourism Research, vol. 32, no. 1, s. 262–266.
7.Gaworecki, W.W., 2007, Turystyka, PWE, Warszawa.
8.Gołembski, G. (red.), 2005, Kompendium wiedzy o turystyce, 2005, PWN, Warszawa.
9.Górna, J., 2010, Determinanty i kierunki rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Maszynopis pracy doktorskiej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
10.Hadzik, A., Hadzik, A., Zamojcin, R., Pietraszewski, P., 2014, Ocena ważności usług turystyki zdrowotnej na przykładzie badań gości statutowego uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, w: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, red. A. Szromek, Proksenia, Kraków, s. 249–268.
11.Hadzik, A., Kantyka, J., Szromek, A.R., 2010, Wybrane czynniki rozwoju zdrowotnej turystyki wellness w statutowych uzdrowiskach w Polsce, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VII. Aspekty społeczne: ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
12.Hadzik, A., Maráková, V., Wszendybył-Skulska, E., 2015, Assessment of a Health-related Tourism Offer Based on the Selected Slovak and Polish spas, in Folia Turistica, no 5, s. 62–68.
13.Harasim, B., 2015, Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju gospodarki Podlasia, Maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
14.Health and wellness tourism in Poland, Report, 2012, Euromonitor International.
15.Janoś-Kresło, M., 2008, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, SGH, Warszawa.
16.Januszewska, M., Nawrocka, E., 2014, Turystyka medyczna w uzdrowisku, w: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, red. A. Szromek, Proksenia, Kraków,.
17.Januszewska, M., Nawrocka, E., Oparka, S., 2010, Turystyka uzdrowiskowa, turystyka w uzdrowiskach − problemy definicyjne, w: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A. Szromek, Proksenia, Kraków.
18.Januszewski, M., 2012, Wpływ koncepcji zdrowia na model funkcjonowania turystyki zdrowotnej, w: Turystyka a zdrowie, red. E. Lonc, K. Klementowski, Państwowa Wyższa Szkota Zawodowa, Wałbrzych, s. 23–25.
19.Kopaliński, W., 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
20.Kurek, W., 2007, Turystyka, PWN, Warszawa, s. 76–86.
21.Lewandowska, A., 2007, Turystyka uzdrowiskowa, Materiały do studiowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
22.Lubowiecki-Vikuk, A., 2011, Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, s. 125–135.
23.Lubowiecki-Vikuk, A.P., 2012, Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, s. 553–568.
24.Marciniak, S., 2002, Makro- i mikroekonomia – podstawowe problemy współczesności, PWN, Warszawa.
25.Mazurek-Kusiak, A.K., Soroka, A., 2014, Ocena jakości usług w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym Nałęczów S.A., w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3, s. 78–89.
26.Michalczak, W., 2014, Uwarunkowania i rozwój współczesnej turystyki uzdrowiskowej w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5 (43).
27.Mirek, J., 2009, Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, WSZTiH, Gdańsk, s. 407–424.
28.Mroczek-Czetwertyńska, A.E., 2013, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynku usług spa&wellness na Dolnym Śląsku, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
29.Nahrstedt, W., 2004, Wellness: A New Perspectwe for Leisure Centers, Health Tourism, and Spas in Europe on the Global Health Market, in The Tourism and Leisure Industry, red. K. Weiermair, Ch. Mathies, THHP, New York.
30.Niezgoda, A., Zmyślony, P., 2006, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE, Poznań.
31.Oparka, S., 2014, Uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Dolnego Śląska, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
32.Rab-Przybyłowicz, J., 2014, Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa.
33.Sallmann, N., 2010, Megatrend wellness&spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI w., Pag, Kraków.
34.Smith, M., Puczko, L., 2013, Health, Tourism and Hospitality Wellness, Spas and Medical Travel, 2nd Edition, Routledge, London and New York.
35.Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E., Biegańska, J., 2015, Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy, w: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (30), s. 109–123.
36.The Global Wellness Tourism Economy 2013−2014, Report final, 2015, Global Wellness Institute.
37.Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? Research report, Global Spa Summit.