Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk. Teoria i praktyka

Autorzy: Andrzej Kowalczyk
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: terytorialne systemy rekreacyjne zagospodarowanie turystyczne Namibia geostanowisko geoturystyka
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:21 (17-37)
Klasyfikacja JEL: N57 Q26 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pojęcie geoturystyka oznacza rodzaj turystyki, która wynika z zainteresowania turystów geologią i geomorfologią. Dotyczy tak zwanych geostanowisk i związane jest z zachowaniem georóżnorodności. Polega na odwiedzaniu obiektów geologicznych i geomorfologicznych, poruszaniu się związanymi z nimi trasami turystycznymi (czasami w formie zorganizowanych wycieczek), odwiedzaniu punktów widokowych oraz centrów edukacji geoturystycznej. Jak już wspomniano, kluczowym pojęciem dla geoturystyki jest termin geostanowiko. Geostanowisko jest rozumiane jako część geosfery, która ma szczególne znaczenie dla historii geologicznej Ziemi lub jest formą ukształtowania terenu ukazującą cechy rzeźby będącej następstwem procesów morfogenetycznych oraz podłoża geologicznego. Przy traktowaniu geostanowisk jako atrakcji turystycznych bardzo istotne są różnego rodzaju urządzenia obsługujące turystów – nie tylko na miejscu, ale i w ich otoczeniu. Głównym zagadnieniem poruszonym w artykule jest kwestia infrastruktury turystycznej w rejonie dwóch ważnych geostanowisk w Namibii – Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site oraz Burnt Mountains National Heritage Site (które faktycznie składa się z dwóch geostanowisk: Organ Pipes and Burnt Mountains). Oba znajdują się w północno-zachodniej Namibii. Inwentaryzacja przeprowadzona na początku 2016 roku wykazała, że w regionie Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National Heritage Site jest wiele urządzeń służących turystom. Są to hotele, kempingi, drogi, lądowiska, a także inne urządzenia (np. muzeum etnograficzne). W trakcie badań przeprowadzonych na obszarze Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site – Burnt Mountains National Heritage Site oraz podczas analizy uzyskanych materiałów posłużono się koncepcją terytorialnych systemów rekreacyjnych (TSR), która zakłada istnienie pięciu podsystemów: 1) turystów; 2) zasobów przyrodniczych i kulturowych; 3) infrastruktury technicznej; 4) personelu obsługi oraz 5) organu administracyjnego odpowiedzialnego za turystykę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bruschi, V.M., Cendrero, A. (2005). Geosite Evaluation: Can We Measure Intangible Values? Il Quaternario – Journal of Quartenary Sciences, 18 (1, volume speciale), 291–304.
2.Coratza, P., Giusti, C. (2005). Methodological Proposal for the Assessment of the Scientific Quality of Geomorphosites. Il Quaternario – Journal of Quartenary Sciences, 18 (1, volume speciale), 305–311.
3.Erhatič, B. (2010). Geomorphosite Assessment/Vrednotenje geomorfološke dediščine. Acta Geographica Slovenica, 50 (2), 295–319.
4.http://airportguide.com/airport/Namibia/Twyfelfontein-FYTF (3.03.2016).
5.http://www.awimaway.com/resorts/doro-nawas-camp (3.03.2016).
6.http://www.info-namibia.com/accommodation/kunene-damaraland/aabadi-mountain-camp (3.03.2016).
7.http://www.info-namibia.com/accommodation/kunene-damaraland/camp-kipwe (3.03.2016).
8.http://www.info-namibia.com/accommodation/kunene-damaraland/doro-nawas-camp (3.03.2016).
9.http://www.info-namibia.com/activities-and-places-of-interest/kunene-damaraland/damara-living- museum (3.03.2016).
10.http://www.info-namibia.com/camp-xaragu-closed (3.03.2016).
11.http://www.mowani.com/facts_sheet.php (3.03.2016).
12.http://www.museums.com.na/museums/central/damara-living-museum (3.03.2016).
13.http://www.namibia-1on1.com/burnt-mountain.html (3.03.2016).
14.http://www.namibia-1on1.com/organ-pipes.html (3.03.2016).
15.http://www.namibweb.com/damaraland.htm (3.03.2016).
16.http://www.newafricanfrontiers.com/namibia/country-info/namibian-national-parks/namib-naukluft-park/137-new-african-frontiers/countries/namibia/tours-safaris/tailor-made-travel/fly-in-safaris/circuit-charter-flight-schedules (3.03.2016).
17.http://www.nhc-nam.org/sites/0161952-0 (3.03.2016).
18.http://www.nhc-nam.org/sites/0241956 (3.03.2016).
19.http://www.twyfelfonteinlodge.com (3.03.2016).
20.https://www.expertafrica.com/namibia/damaraland/camp-kipwe/in-detail (3.03.2016).
21.https://www.expertafrica.com/namibia/damaraland/damaraland-camp (3.03.2016).
22.https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=doro+nawas+airstrip (3.03.2016).
23.Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.
24.Kowalczyk, A., Derek, M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: PWN.
25.Krzymowska-Kostrowicka, A. (1980). Terytorialny system rekreacyjny. Prace Geograficzne PAN, 138.
26.McIntyre, Ch. (2015). Namibia. The Bradt Travel Guide. Chalfont St. Peter – Guilford, CT: Bradt Travel Guides Ltd., UK, The Globe Pequot Press Inc., USA.
27.Migoń, P. (2012). Geoturystyka. Warszawa: PWN.
28.Novelli, M. (2016). Tourism and Development in Sub-Saharan Africa. Current Issues and Local Realities, Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility. Abingdon, New York: Routledge.
29.Reynard, E., Fontanta, G., Kozlik, L., Scapozza, C. (2007). A Method for Assessing „Scientific” and „Additional Values” of Geomorphosites. Geographica Helvetica, 62 (3), 148–158.
30.Rogalewski, O. (1979). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: WSiP.
31.Siuki, H.S., Kowalczyk, A. (2012). Criteria of Selection by Potential Tourists of Destinations of Geotourism Value (Based on the Example of the Region of Khorasan, Iran). W: Problems of Tourism and Recreation (s. 41–57). Warsaw: Warsaw School of Tourism and Hospitality Management.
32.Twyfelfontein/Ui-//aes World Heritage Site nomination dossier, Namibia, 2006, National Heritage Council of Namibia, Windhoek. Pobrane z: http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1255.pdf (3.03.2016).
33.Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.