Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne

Autorzy: Arkadiusz Mazurkiewicz
Akademia Morska w Gdyni

Anna Tokarz-Kocik
Uniwersytet Szczeciński

Marta Sidorkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: turystyka szkolna hotelarstwo schroniska młodzieżowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (49-59)
Klasyfikacja JEL: L83 M31 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na kwestii znaczenia turystki w rozwoju dzieci i młodzieży. Przedstawiono w nim istotę i funkcje turystki szkolnej. Ponadto dokonano analizy oferty obiektów noclegowych dedykowanych tej formie ruchu turystycznego (tj. schronisk młodzieżowych). W opracowaniu scharakteryzowano wymagania prawne w tego typu obiektach odnośnie do wyposażenia oraz w zakresie świadczonych usług. Ponadto zaprezentowano strukturę ilościową schronisk młodzieżowych w Polsce w 2016 roku. Opracowanie jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research w postaci analizy literatury przedmiotu oraz analizy materiałów wtórnych udostępnionych przez instytucje zajmujące się analizą bazy noclegowej w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańka, W. (2002). Zarządzanie personelem – teoria i praktyka. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
2.Chowaniec, R., Michalska-Harasimiuk, K., Szczęsna, J., Trystuła, A., Wolska, A. (2016). Organizacja i zarządzanie turystyką i krajoznawstwem. Warszawa: Texter.
3.Denek, K. (2002). Poza ławką szkolną. Poznań: Wyd. WSE UAM.
4.Grobelny, J. (red.) (2007). Obozy wędrowne. Wrocław: Wyd. AWF we Wrocławiu.
5.http://img.iap.pl/s/188/200587/Edytor/File/EWIDENCJA_HOTELI/2006_22.pdf (10.09.2016).
6.http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2579,pojecie.html (18.07.2016).
7.http://www.anacco.pl (30.08.2016).
8.http://www.msport.gov.pl/ewidencje-i-rejestry-turystyka (18.07.2016).
9.Janowski, I. (2003). Krajoznawstwo i turystyka szkolna. Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.
10.Janowski, I. (2004). Wycieczki szkolne, Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.
11.Piasta, J. (2007). Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny. Warszawa: Jacek Piasta – Doradztwo.
12.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dz.U. 2006, nr 22, poz. 169, z późn. zm.
13.Różycki, P. (2006). Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Proksenia.
14.Sidorkiewicz, M., Pawlicz, A. (2015). Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne. Warszawa: Difin.
15.Terminologia turystyczna – zalecenia WTO (1995). Warszawa: Instytut Turystyki.
16.Turkowski, M. (2003). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.
17.Ustawa z 29.08.1997 o usługach turystycznych. Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268, z późn. zm.