Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Autorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Beata Augustyńska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wioletta Łubkowska
Uniwersytet Szczeciński

Maria Alicja Nowak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: motywy wyboru studiów satysfakcja ze studiów plany zawodowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (101-111)
Klasyfikacja JEL: I23 I25 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Chęć zdobycia wyższego wykształcenia jest przejawem postawy przedsiębiorczej. Pytanie o motywy studiowania nieodłącznie wiąże się z odpowiedzią dotyczącą wartości wykształcenia we współczesnych realiach. Celem podjętych badań było poznanie motywów wyboru studiów, satysfakcji z nich oraz planów zawodowych studiujących turystykę i rekreację w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celowym doborem objęto 136 respondentów (69% kobiet i 31% mężczyzn). Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik: ankiety (kwestionariusz własnego autorstwa), wywiadu i obserwacji. We wnioskowaniu statystycznym posłużono się frekwencją cech oraz testem niezależności chi-kwadrat. Stwierdzono, że najczęściej wskazywanymi motywami wyboru studiów turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy były: zamiłowanie do podróżowania i chęć poznawania świata, perspektywa ciekawej pracy, możliwość zatrudnienia w jednostce turystycznej oraz zainteresowanie rekreacją fizyczną. Większość studentów była zadowolona z wybranego kierunku studiów, zwłaszcza kierujący się motywami sportowymi, uprawianiem turystyki kwalifikowanej oraz motywami prozawodowymi i autotelicznymi. Swoją przyszłość zawodową w jednostce turystycznej planowało ponad dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Mężczyźni częściej w porównaniu z kobietami chcieliby pracować w innym zawodzie związanym z kulturą fizyczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buchta, K., Skiert, M. (2008). Assessment of Professional Qualifications and Educational Plans by Tourism and Recreation Graduates. Polish Journal of Sport and Tourism, 15, 69–76.
2.Buchta. K., Skiert. M. (2009). Expectations of Tourism and Recreation Students towards the Course of Education. Polish Journal of Sport and Tourism, 16, 251–260.
3.Depta, H., Półturzycki, J. (red.) (2004). Studenci a uniwersytet. Badania nad wyborem studiów i funkcjami uczelni. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
4.Gołembski, G. (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: PWN.
5.Haczek, A., Kłos, A. (2012). Znaczenie postaw przedsiębiorczych przy wyborze kierunku studiów i planowaniu kariery zawodowej studentów ochrony środowiska oraz turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 96–115.
6.Hibszer, A., Tracz, M., Hibszer, B. (2012). Diagnoza motywów wyboru studiów geograficznych w Polsce – ujęcie regionalne. Prace Komisji Edukacji Geograficznej, 2, 75–97.
7.Krajewska-Smardz, A., Fedyk, W., Olearnik, J. (2014). Relacje uczelni o profilu turystycznym z podmiotami sektora turystyki. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 46, 51–60.
8.Łubkowska, W. (2014). Pedagogika obozów letnich w programach kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja – realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, 21–24 (1–4), 21–30.
9.Łubkowska, W., Eider, J. (2014). Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności. Handel Wewnętrzny, 5 (352), 123–137.
10.Łubkowska, W., Tarnowski, M. (2015). Wykorzystanie parków linowych w edukacji jako formy kształtowania kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja. The Wroclaw School of Banking Research Journal, 5 (6), 775–786.
11.Meyer, B. (2008). Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 13– 33). Warszawa: PWN.
12.Olszewska-Matz, A., Siwiński, W. (1987). Wpływ motywów wyboru zawodu i szkoły na wyniki procesu dydaktycznego (na przykładzie Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu). Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 36, 307–311.
13.Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W., Jońca, M. (2015). Shaping Social Competences and Social Capital in Children and Adolescents by Means of Non-formal Education Methods and Techniques. Scientific Journal of University of Szczecin ‘Service Management’, 15 (1), 67–75. DOI: 10.18276/smt.2015.15-08.
14.Panasiuk, A. (2008). Kadry w gospodarce turystycznej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
15.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny: studium strukturalne. Warszawa: Difin.
16.Pasek, M., Dróżdż, R. (2014). Postawy względem turystyki w świetle wybranych uwarunkowań osobniczych i środowiskowych [Tourism Attitudes in Students in Light of Some Personal and Environmental Prerequisites]. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy (s. 132–166). T. 3. Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.
17.Radzińska, M., Nowak, L., Nowak, M.A. (2016a). Motives for Commencing Studies and Expecta tions Concerning
18.Professional Competence in Students Who Practice, Used to Prac tice or Have Never Practiced Sport. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 13 (1), 37–45. DOI: 10.182 76/cej.2016.1-04.
19.Radzińska, M., Nowak, L., Nowak, M.A. (2016b). Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania fizycznego. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna, XV (2), 109–124. DOI: 10.16926/kf.2016.15.15.
20.Sawińska, A. (2014). Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 171–177.
21.Seweryn, R. (2015). Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41 (1), 390–399.
22.Sitarska, B., Janowski, K., Droba, R. (red.) (2009). Wiedza, umiejętności, postawy, a jakość kształcenia w szkole wyższej. Siedlce: Wyd. Akademii Siedleckiej.
23.Surówka-Fenczyn, I. (1992). Motywy wyboru kierunków kształcenia u studentów turystyki i rekreacji. Folia Turistica, 3, 95–101.
24.Szark-Eckardt, M., Perzyńska, A., Żukowska, H., Zegarski, T. (2015). Physical Activity and Other Lifestyle Measures of Medical Students. Health and Wellness, 1, 281–294.
25.Travel & Tourism Economic Impact 2014 (2014). London: World Travel & Tourism Coun-cil.
26.Ziółkowski, R. (2013). Analiza potrzeb zatrudnienia w sektorze turystycznym w regionie Polski północno-wschodniej.
27.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 785, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (24), 159–175.