Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim

Autorzy: Ewa Pałka-Łebek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Janina Wrońska-Kiczor
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: klastering turystyka konkurencja rozwój regionu
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (181-189)
Klasyfikacja JEL: L91 R40 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono istotę klastrów i ich znaczenie w rozwoju turystyki w regionie. Klastry sektora turystycznego realizują działania na różnych płaszczyznach, które dla pojedynczego przedsiębiorcy są niemożliwe do zrealizowania. Dzięki współpracy łatwiej przezwyciężają trudności, co przekłada się na wiele efektów rzeczowych i zwiększony ruch turystyczny. Klastry mogą również odegrać znaczącą rolę w aktywizacji społeczności lokalnej i przekształceniu miejscowości w tereny turystyczne oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku turystycznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Difin.
2.Burczyńska, G., Frączek, D., Kryjom, P. (red.) (2016). Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Warszawa: Polska
3.Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pobrane z: http://pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/Raport_z_inwentaryzacji_klastrow_w_Polsce_2015.pdf (12.10.2016).
4.Dębski, M. (2014). Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 4 (3), 51–66.
5.Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
6.Grycuk, A. (2003). Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania. Organizacja i Kierowanie, 3 (311), 3–16.
7.Hołub-Iwan, J., Małachowska, M. (2008). Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań. Szczecin: Szczecińska Fundacja Talent–Promocja–Postęp.
8.Majewska, I., Wilczyński, B., Wilczyński, Ł. (2014). Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata
9.2015–2020. Kielce: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pobrane z: http://www.tagowisko.com.pl/uploads/ac497b2164d3d4689e71cf3dd303f863.doc (12.10.2016).
10.Ministerstwo Gospodarki, Koncepcja klastra. Pobrane z: http://www.mg.gov.pl/ (11.10.2016).
11.Olesiński, Z., Leśniewski, M.A. (2009). Rola i znaczenie klastrów w rozwoju regionu świętokrzyskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 147–157.
12.Pastuszka, S. (2015). Wpływ klastra „Grono Targowe Kielce” na rozwój województwa świętokrzyskiego. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2 (74), 182–193.
13.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
14.Soliński, T. (2012). Znaczenie klastrów w transferze innowacji i rozwoju turystyki. W: J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego. Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.