Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Kierunki działań promocyjnych miasta Lublina

Autorzy: Anna Mazurek-Kusiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: marketing miast promocja Lublin
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (141-153)
Klasyfikacja JEL: M37 M38 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawianie i ocena kampanii promocyjnych miasta Lublina. Miasto Lublin zostało wybrane do badań ze względu na oryginalność promocji, czego wyrazem są liczne nagrody marketingowe. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankietowej (CAWI) oraz techniki wywiadu bezpośredniego i telefonicznego. Ponadto korzystano z dokumentów strategicznych Lublina, danych statystycznych, sprawozdań z realizacji budżetu gminy oraz literatury przedmiotu. Miasto Lublin prowadzi oryginalne i niekonwencjonalne kampanie promocyjne, w tym reklamowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim reklama środowiskowa „Autostopowicze” oraz „Zagubione wspomnienia”, wykorzystujące elementy marketingu partyzanckiego i szeptanego. O skuteczności promocji miasta świadczy m.in. wzrost w nim ruchu turystycznego oraz rozpoznawalność sloganu promocyjnego „Lublin. Miasto inspiracji” przez mieszkańców Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2011). Promocja jako narzędzie kreowania wizerunku miasta na przykładzie Rzeszowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75.
2.Furtak R. (2013). Marka Lublin. Lublin: UML.
3.Gascó-Hernández, G., Torres-Coronas, T. (2009). Information Communication Technologies and City Marketing: Digital Opportunities for Cities Arou nd the World. Hershey: Information Science Reference.
4.Jansen-Verbeke, M. (2011). Studia nad turystyką miejską: stare opowieści, nowe scenariusze. W: Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
5.Manczak, I. (2013). Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym. Zeszyty Naukowe UEK.
6.Markowski, T. (2006). Marketing terytorialny. Studia KPZK, t. CXVI.
7.Panasiuk, A. (2009). Problemy kształtowania polityki turystycznej w Polsce w aspekcie dostosowawczym do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 12.
8.Projektowanie Marki Miasta Lublin. Pobrane z: http://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/projektowanie-marki (3.11.2016).
9.Sagan, M. (2014). Strategia Rozwoju Miasta Lublin. Raport końcowy z realizacji w latach 2008–2012. Lublin: UML.
10.Sagan, M., Warda, J., Kipta, E., Skrzypek, M., Szajc, S., Żyśko, R. (2015). Strategia rozwoju Lublina na lata 2013–2020. Lublin: UML.
11.Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Lublina za lata 2007–2016. Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025 (2015). Lublin: UML. www.