Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra
(Pobór opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości w gminie wiejskiej Zielona Góra)

Autorzy: Maria Hełdak
Wrocław University of Environmental And Life Sciences

Sylwia Rak
Wrocław University of Environmental And Life Sciences

Jakub Szczepański
Wrocław University of Environmental And Life Sciences
Słowa kluczowe: opłata adiacencka podział nieruchomości Zielona Góra
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (89-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest ukazanie praktycznych aspektów poboru opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na skutek dokonanego podziału. Opłata adiacencka, jako świadczenia publiczno-prawne, zasila budżet gminy. Istotą jej poboru jest wzrost wartości nieruchomości, przynoszący korzyść majątkową właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania bądź jest zwolniony z obowiązku jej wnoszenia. Dla realizacji celu pracy dokonano charakterystyki prowadzonych postępowań o ustalenie opłaty w gminie wiejskiej Zielona Góra w latach 2009–2012. W okresie analiz wydano 266 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. W roku 2009 liczba ta wynosiła aż 109 decyzji, lecz z roku na rok malała tak, by w roku 2012 osiągnąć zaledwie 39 decyzji. Wzrost wartości nieruchomości ustalony w operatach szacunkowych na cele naliczenia opłaty, spadał w poszczególnych latach z ok. 8% w 2009 r. do ok. 2% w 2012 r.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogusławska-Klejment J., Cymerman R., Opłaty adiacenckie w orzecznictwie i praktyce (Betterment levies in judicial decisions and practice), EDUCATERRA, Olsztyn 2010.
2.Cymerman R., Kowalczy C., Telega T., Opłaty adiacenckie (Betterment levies), EDUCATERRA, Olsztyn 2008.
3.Cymerman J., System opłat od nieruchomości. Aspekty teoretyczne i prawne (The real estate fee system. Theoretical and legal aspects), Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn 2009.
4.Hełdak M., Stacherzak A., Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości na terenie miasta Wrocławia (Betterment levies in relation to real estate division in the area of the city of Wrocław), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Vol. 16, No. 1, Gospodarowanie Nieruchomościami, Olsztyn 2011.
5.Lorek A., Opłata adiacencka i renta planistyczna (The betterment levy and the re-zoning fee), PRESSCOM, Wrocław 2010.
6.Malina R., Kowalczyk M., Geodezja katastralna. Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady operatów (Cadastral geodesy. Geodesic and legal procedures), GALL, Katowice 2009.
7.Źróbek S., Gospodarka nieruchomościami (Real estate economy), Wydawnictwo GALL, Katowice 2006.
8.Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur (Real estate economy with a commentary for selected procedures), Wydawnictwo GALL, Katowice 2006.
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109) [The Ordinance of the Council of Ministers of September 21, 2004, on the Appraisal of Real Estate and the Formulation of Property Valuation (Journal Of Laws, No. 207, Item 2109)].
10.Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014 poz. 518 ze zmianami) [The Act on Real Estate Economy of August 21, 1997 (consolidated text, 2014 Journal of Laws, Item 518 as amended)].
11.Ustawa z dnia 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. 1969 Nr 22 poz. 159 z późn. zm.) [The Act on Terrain Management in Cities and Settlements of July 14, 1961, (1969 Journal of Laws, No. 22, Item 159 as amended)].
12.Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. 1985 Nr 22 poz. 99 z późn. zm.) [The Act on Terrain Management and Real Estate Expropriation of April 29, 1985 (1985 Journal of Laws, No. 22, Item 99 as amended)].
13.Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. 1900 Nr 79 poz. 464 z późn. zm.) [The Act Altering the Act on Terrain Management and Real Estate Expropriation (1990 Journal of Laws, No. 79, Item 464 as amended)].
14.Wyrok WSA w Łodzi z 29.10.2004r., II SA/Łd 50/03 [Decision of the Provincial Administrative Court in Łódź of October 29, 2004., II SA/Łd 50/03].