Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
The Structure of the Health Resort Tourism Brand
(Struktura marki turystyki uzdrowiskowej)

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Szczecin University
Słowa kluczowe: rynek turystyczny marka turystyczna turystyka uzdrowiskowa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (125-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ze stosowania marki wynikają wysokie korzyści zarówno dla konsumentów, jak i przede wszystkim producentów. Korzyści związane z kreowaniem marek można uzyskiwać także w warunkach rynku turystycznego, w tym turystyki uzdrowiskowej. Stąd celem niniejszego opracowania jest prezentacja istoty i wykorzystania koncepcji marki turystycznej na rynku turystyki uzdrowiskowej. Działania objęte kształtowaniem marki turystyki uzdrowiskowej wymagają zaangażowania wszystkich uczestników strony podażowej rynku turystycznego (kreatorzy marki). Działania te skierowane są poprzez działania projakościowe i marketingowe (głównie promocyjne) na strukturę marki (elementy produktu turystyki uzdrowiskowej). Konsumentem a jednocześnie weryfikatorem rynkowym marki turystycznej są konsumenci (kuracjusze, turyści). Marka turystyki uzdrowiskowej wyodrębniona poprzez koncepcję marketingową, wsparta działaniami identyfikującymi (tożsamość i wizerunek) sprzyja realizacji osiągania określonych celów ekonomicznych i społecznych obszarów recepcji turystycznej. Ponadto stwarza możliwości zaspokojenia potrzeb turystów na wysokim poziomie jakościowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker D.A., Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name, The Free Press, Toronto 1991.
2.Anholt S., Culture Report. Progress Europe. The Perception of Europe, Stuttgart 2007.
3.Anholt S., The Anholt City Brands Index. How The World Views Its Cities, GMI 2006.
4.Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
5.Bańkowska E., Szanse i zagrożenia Sopotu jako miejscowości uzdrowiskowej, in: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk 1999.
6.Dryglas D., Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.
7.Gaworecki W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
8.Januszewska M., Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, in: Markowe produkty turystyczne, ed. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004.
9.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
10.Kaspar C., Ferlich F., Marketing Konzeption der HeilböundKurorte B16, Hochschule St. Gallen 1979.
11.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
12.Lewandowska A., Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
13.Light L., Brand Erosion a Waste of Assets. Trust, Quality and Leadership Important in Creating Lasting Value, “Business Marketing” 1993, No. 8.
14.Marconi J., Marketing marki, Liber, Warszawa 2002.
15.Meyer B., Obszarowy produkt turystyczny jako efekt relacji pomiędzy grupami interesu, in: Gospodarka turystyczna a grupy interesu, ed. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2006.
16.Mruk H., Rutkowski I., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
17.Panasiuk A. (ed.), Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
18.Panasiuk A. (ed.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
19.Panasiuk A., Marka turystyczna jako instrument zarządzania regionalną gospodarką turystyczną w warunkach sytuacji kryzysowych, “Współczesne Zarządzanie” 2013, No. 1.
20.Panasiuk A., Marka turystyczna. Założenia metodyczne, in: Markowe produkty turysty czne, A. Panasiuk (ed.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004.
21.Panasiuk A. (ed.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
22.Panasiuk A., Produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe „Oeconomicus”, Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus”, Szczecin 2001.
23.Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014.
24.Panasiuk A., Założenia koncepcji marki turystycznej, “Marketing i Rynek” 2004, No. 8.
25.Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
26.Witek-Hajduk M.K., Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001.
27.Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997.
28.Zawistowska H., Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych, in: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, ed. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Warszawa 2003.
29.Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.