Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Tourism Potential of the Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation
(Potencjał turystyczny gmin nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w kontekście rewitalizacji dróg wodnych)

Autorzy: Anna Dłużewska
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, POLAND

Alicja Gonia
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, POLAND

Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, POLAND
Słowa kluczowe: Wisła turystyka Międzynarodowa Droga Wodna E70
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (123-141)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie potencjału turystycznego gmin nadwiślańskich jako czynnika aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru i zbadanie wpływu rewitalizacji Wisły na rozwój turystyki, w tym poprawę możliwości turystycznego użytkowania rzeki. Jako obszar badawczy przyjęto gminy i miasta położone bezpośrednio nad dolną Wisłą w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W artykule założono, iż obszar dolnej Wisły posiada niezbędny potencjał (naturalny i kulturowy) do rozwoju różnych rodzajów i form turystyki. Rozwój ten uwarunkowany jest stanem zagospodarowania turystycznego oraz sytuacją społeczno-ekonomiczną gmin (zwłaszcza w zakresie ponoszonych wydatków na turystykę). Ważnym czynnikiem wspierającym rozwój turystyki jest realizacja ogólnej koncepcji zrewitalizowania odcinka dolnej Wisły, jako fragmentu w szczególności Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. W celu wychwycenia podobieństwa w potencjale turystycznym gmin badanego obszaru zastosowano analizę wielozmienną w postaci analizy skupień metodą k-średnich, wyliczono również odległości euklidesowe dla każdej jednostki administracyjnej, po uprzednim zestandaryzowaniu danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Angiel J., Rzeka Wisła, jej wartości i percepcja. Wisła w edukacji geograficznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2011.
2.Barrakud R., Rivieres du futur, wild rivers?, in: Fleuves, estuaires et cours d’eau: représentations et pratiques, eds. D. Féménias, O. Sirost, «VertigO», hors-série 10/Décembre, https://vertigo.revues.org/11411?lang=eng#bibliography.
3.Bogdanowicz P., Martinac I., Determinants and Benchmarking of Resource Consumption in Hotels – Case Study of Hilton International and Scandic in Europe, “Energy and Buildings” 2014, No. 39, pp. 82–95.
4.Brenda Z. Dolna Wisła – droga wodna, obszar aktywizacji gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego, „Gospodarka Wodna” 2013, nr 6.
5.Całbecki P. Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?, „Gospodarka Wodna” 2013, nr 6.
6.Czarnecki A., Luc M., Lewandowska-Czarnecka A., Waterway Contributions to Ecological European Tourism and Interregional Economy: Example of West-East Inland Route in Poland, “Journal of Agricultural, Food, and Environmental Sciences” 2007, Vol. 1, Issue 1, www.scientificjournals.org/journals2007/j_of_agri.htm.
7.Gonia R., Budzyński T., Twierdza Chełmno. Przewodnik turystyczny, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie 2012.
8.Gorączko M. Natężenie ruchu żeglugowego na bydgoskim odcinku drogi wodnej E-70 – stan obecny i perspektywy rozwoju, in: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, t. I, Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, ed. Z. Babiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
9.Hölzer Ch., Hundt T., Lüke C., Hamm O.G., Riverscapes Designing Urban Embankments, Birkhaüser Basel, Boston, Berlin 2010.
10.http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/contrats.htm.
11.Jarzębińska T., Rola polskich dróg wodnych śródlądowych w sieci europejskiej, in: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła– Odra szansą dla gospodarki regionu, t. I, Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, ed. Z. Babiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
12.Jones B.E., Scott D., Gössling S., Lakes and Streams, in: Tourism and Global Environmental Change: Ecological, Social, Economic and Political Interrelationships, eds. S. Gössling, M. Hall, Routledge, New York 2006, pp. 76–94.
13.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
14.Kamiński M., Wisła 1047 tajemnic, Fundacja Marka Kamińskiego, Gdańsk 2010.
15.Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa 1994.
16.Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa 2010.
17.Kurek Z. (ed), Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
18.Leśniewski G. (ed), Wisła dzika rzeka, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Wydawnictwo Epigraf, Warszawa 2012.
19.Liszewski, S. (ed), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003.
20.Łożewski W., Partnerstwo w rozwoju dróg wodnych. Miejsce żeglugi towarowej w planach rewitalizacji drogi wodnej Wisła–Odra, in: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, t. III, Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, ed.
21.Owsiak J., Sewerniak J., Ekorozwój a turystyka na przykładzie dorzecza Drwęcy, in: Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu przestrzeni obszarów chronionych. Ekologia w turystyce, Materiały konferencyjne, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Włocławek 2001.
22.Owsiak J., Sewerniak J., Możliwości użytkowania turystycznego dróg wodnych w Polsce, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Zeszyty Naukowe nr 2, Bydgoszcz 2002.
23.Prideaux B., Timothy D.J., Cooper M., Introducing River Tourism: Physical, Ecological and Human Aspects, in: River Tourism, eds. B. Prideaux, M. Cooper, Oxfordshire, Cabi 2014.
24.Rozkrut D., Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006–2009, GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl.
25.Strategia rozwoju – Wisła. Województwo Kujawsko-Pomorskie, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.
26.Sulimowicz I., Wykorzystanie dolin rzecznych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji, in: Warunki rozwoju turystyki w dolinach rzecznych, ed. M. Grabiszewski, Zeszyty Naukowe WSG, t. 15, nr 7, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2010.
27.Ustawa o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 r., Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. poz. 1458, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej.
28.Vuksanović N., Pivac T., Dragin A., Contemporary trends in nautical tourism on the example of European river cruising companies, Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 2013, No. 42.
29.Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979.
30.Wasil R., Rewitalizacja szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, in: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła– Odra szansą dla gospodarki regionu, t. I, Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, ed. Z. Babiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
31.Wiluś R., Nadrzeczna przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 2007, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
32.Wiluś R., Od szlaku wodnego do nadrzecznego regionu turystycznego – kilka uwag o roli rzeki w kształtowaniu regionu turystycznego, in: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, t. III, Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, ed. Z. Babiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.
33.de Witt L. The Importance of an Eco-efficient Tourism Industry Surrounding the Vaal River: a Tourist’s Perspective, “African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure” 2014, Vol. 3, No. 2.
34.Vuksanović N., Pivac T., Dragin A., Contemporary Trends in Nautical Tourism on the Example of European River Cruising Companies, Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 2013, No. 42.
35.www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/contrat. www.stat.gov.pl/bdl.
36.www.barki.pl.
37.www.barki.velmundi.pl. www.mdwe70.pl. www.polskieszlakiwodne.pl.
38.www.pttk.pl/zycie/imprezy/Kalendarz_Wodniakow_2014.pdf. www.tramwajwodny.byd.pl.
39.Zajadacz A., Potencjał miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
40.Zajadacz A., Śniadek J., Ocena potencjału turystycznego, in: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. III, Walor y i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, eds. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
41.Zamyślewski R., Wisła. Album map dla wodniaków. Przewodnik po polskich drogach wodnych, Stowarzyszenie na rzecz turystyki aktywnej, rekreacji i wypoczynku „Szkoła Przygody”, Bydgoszcz 2011.
42.Zamyślewski R., Bydgoski Węzeł Wodny. Album map dla wodniaków. Przewodnik po polskich drogach wodnych, Stowarzyszenie na rzecz turystyki aktywnej, rekreacji i wypoczynku „Szkoła Przygody”, Bydgoszcz 2012.
43.Zaninetti J.M., Where’s the Great River Road?, “Geography and Tourism” 2014, Vol. 2, No. 1, Kazimierz Wielki University Press Bydgoszcz, 2014.