Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017
Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego
(Social control development of scientific and technological information society)

Authors: Halina Świeboda
Akademia Sztuki Wojennej
Keywords: research technology assessment engineering development social control
Data publikacji całości:2017
Page range:8 (277-284)
Klasyfikacja JEL: O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Between technique and technology, and the system of socio-economic, political and security, there is a close relationship, bringing the effects of both positive and negative. Article devoted to identifying similarities and differences models ocenowych and evaluative techniques used in research and technology. They presented a comparison between classical and participatory model TA
Download file

Article file

Bibliography

1.Bijker, W.E., Hughes, T.P., Trevor, J. (red.) (1987). Bijker, W.E., Law, J. (1992). Shaping tech-
2.nology/building society: Studies in sociotechnical change. MIT Press.
3.Bucchi, M., Neresini, F. (2008). Science and Public Participation. W: J.E. Hackett, http://eptanetwork.org.
4.Kazimierczak, J. Ocena oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii (,,Technology Assessment"). Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/ artyk _pdf _ 2013/pO 11.pdf.
5.O. Amsterdamska, M. Lynch, J. Wajcman (red.), Handbook of Science and Technology Studies (s. 449-473). Cambridge, Mass.: MIT Press.
6.Pinch, T.J., Bijker, W.E. (1984). The social construction of facts and artifacts. Social Studies of Science, 14 (3).
7.Rip, A., Schot, J., Misa, J.T. (1995). Managing Technology in Society. The Approach of Con-structive Technology Assessment. London, New York: Pinter Publishers.
8.Sclove, R. (2010). Reinventing Technology Assessment: A 21st Century Model. Washington, DC:
9.Science and Technology Innovation Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, April.
10.Sienkiewicz, P. Świeboda, H., i in. (2013). Analiza porównawcza metod i technik analizy i oceny szans i zagrożeń, wyzwań i ryzyka z punktu widzenia kryteriów użyteczności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
11.Stankiewicz, P. (2015). Klasyczna i partycypacyjna ocena technologii. Studia BAS, 3 (43), s. 39. The social construction of technological systems: New directions in the sociology and history of technology. Cambridge: MA:MIT Press.
12.Zacher, L. (red.) (1984 ). Polska 2000. Społeczne wartościowanie techniki (wybrane zagadnienia), nr 2 (s. 9-10). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.