Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 132 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej


(PREMISES AND ACTIVITIES AIMED AT STIMULATING THE SECURITISATION OF SME DEBT FINANCE PORTFOLIOS IN THE EUROPEAN UNION)
10 (5-14) Grażyna Borys, Alicja Janusz More
2.

Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej


(THE ROLE OF IT SERVICE MANAGER IN MANAGING INNOVATIONS IN SMES IN THE LIGHT OF EUROPEAN UNION POLICY)
13 (15-27) Agnieszka Buhmann, Teresa Łuczka, Jakub Pawlak More
3.

Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce


(INVESTMENT ACTIVITY OF VENTRE CAPITAL FUNDS IN THE FINANCING OF STURTUP IN POLNAD)
11 (29-39) Edyta Cegielska, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Danuta Zawadzka More
4.

Financing innovations by venture capital funds as a determinant of innovativeness of economy

13 (41-53) Krzysztof Adam Firlej More
5.

Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis

13 (55-67) Anna Fornalska-Skurczyńska More
6.

Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospodarki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce


(THE IMPORTANCE OF HIDDEN CHAMPIONS FOR GERMAN ECONOMY AND THE POSSIBILITIES OF THEIR SUPPORT IN POLAND)
13 (69-81) Lilianna Jodkowska More
7.

Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw


(THE DERIVATE PRODUCTS IN ETERPRISE RISK MANAGEMENT)
11 (83-93) Mirosława Mioducka, Joanna Małecka More
8.

Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy


(RATES OF RETURN OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES’S FUNDS IN THE CONTEXT OF FUNDS’S SIZE)
10 (95-104) Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka More
9.

Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs

12 (105-116) Małgorzata Rembiasz, Paulina Siemieniak, Magdalena Licznerska More
10.

Wpływ zmian prawa bilansowego na ocenę ryzyka kredytowego mikrojednostek


(THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE REPORTING FRAMEWORKS ON THE ASSESSMENT OF CREDIT RISK OF MICRO UNITS)
10 (117-126) Artur Stefański More
11.

Risk perception among small and medium entrepreneurs

12 (127-138) Magdalena Śmiglak-Krajewska More
12.

Unikanie i uchylanie się od opodatkowania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przyczyny, specyfika, skutki


(TAX AVOIDANCE AND TAX EVASION IN THE SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES – REASONS, SPECIFITY, EFFECTS)
9 (139-147) Robert Wolański More
13.

Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes

12 (149-160) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła More
14.

Ulgi podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom


(TAX REBATES AS A FORM OF STATE AID GRANTED TO ENTREPRENEURS)
10 (161-170) Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła More