Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 132 2018
Risk perception among small and medium entrepreneurs

Authors: Magdalena Śmiglak-Krajewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Keywords: risk risk perception decision making
Data publikacji całości:2018-09-27
Page range:12 (127-138)
Klasyfikacja JEL: D22 D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main objective of this paper is an attempt to present the way the decision makers of an economic operator assess developments related to risks and to the economic risk management process. The study was conducted in 2017 among 124 economic operators based in the Poznań district. The respondents were selected using purposive sampling. The information was analyzed and described with the use of descriptive statistical methods. Also, the correlation between selected characteristics was assessed with the Pearson’s contingency coefficient (C) based on the chi-square test of independence. As shown by this study, the entrepreneurs surveyed have faced a situation threatening the continued existence of their undertaking over the last couple of years. Most respondents (61%) adhere to the negative risk concept, 17% perceive the potential risk impact as a loss or a profit, only 7% see it exclusively as an opportunity to make profits. The interviewees believe that businesses should be afraid the most of the financial risk (6.6) and of the risk related to changes in external factors (6.1).
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartram, S.M. (2001). Corporate Risk Management as a Lever for Shareholder Value Creation. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=279507 (20.03.2018).
2.Bielawska, A. (2001). Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo ZSB.
3.Browne, M., Hoyt, R. (2000). The demand for flood insurance: empirical evidence. Journal of Risk and Uncertainty, 20, 291–306.
4.Bruhwiler, B. (1980). Risk Management – eine Aufgabe der Unternehmensfuhrung. Bern, Stutgart: Verlag Paul Haubt.
5.Byrnes, J.P., Miller, D.C., Schafer, W.D. (1999). Gender Differences in Risk Taking: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 125 (3), 367–383.
6.Caplin, A., Leahy, J. (2001). Psychological expected utility theory and anticipatory feeling. The Quarterly Journal of Economics, 1 (116), 55–79.
7.Chong, Y.Y., Brown, E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu. Kraków: Dom Wydawniczy
8.ABC – Oficyna Ekonomiczna.
9.Cohen, M., Etnet, J., Jeleva, M. (2008). Dynamic Decision Making when Risk Perception Depends on Past Experience. Theory and Decision, 64, 173–192.
10.Damodaran, A. (2009). Ryzyko strategiczne, Podstawy zarządzania ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo WAiP.
11.Drucker, P.F. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN.
12.Dziawgo, D. (1998). Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Dziel, E. (2001). Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 1 (5).
14.Grzybowski, W. (1976). Ryzyko w procesie podejmowania decyzji. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
15.Gup, B.E. (1992). The basics of investing. Hoboken: J. Wiley & Sons Inc.
16.Hirshleifer, D., Shumway, T. (2003). Good day sunshine: stock returns and the weather. Journal of Finance, 3, 1009–1032.
17.Kaczmarek, T.T. (2005). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
18.Kaszuba-Perz, K., Perz, P. (2010). Rola zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w obliczu wzrostu zewnętrznych czynników ryzyka. Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-finanse”, 2 (6).
19.Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (74), 533–544.
20.Kozielecki, J., Kietliński, R. (1972). Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka związanego z działaniem podmiotu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
21.Kozielecki, J., Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
22.Kulp, C.A. (1928). Casuality Insurance. New York: Ronald Press.
23.Kunreuther, H. (1996). Mitigation disaster losses through insurance. Journal of Risk and Uncertainty, 12, 171–187.
24.Macko, A., Tyszka, T. (2005). Przedsiębiorczość i ryzykowanie. Decyzje, 4, 35.
25.Osiatyński, L. (1963). Problem kwantyfikacji ryzyk w handlu zagranicznym. Wiadomości Ubezpieczeniowe,1.
26.Ostrowska, E. (2002). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
27.Philipp, F. (1967). Risiko und Risikopolitik. Stuttgart: C.E. Poeschel Verlag.
28.Rogowski, W. Kasiewicz, S. (2004). Identyfikacja ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych. In: D. Zarzecki (ed.), Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, vol. 2. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
29.Romanowska, M., Kowalik, J. (2016). Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej. Ocena sektora spożywczego (cukierniczego). Studia i Prace WNEiZ US, 43/1.
30.Sarasvathy, D.K., Simon, H.A., Lave, L. (1998). Perceiving and managing business risks. Differences between entrepreneurs and bankers. Journal of Economic Behavior and Organization, 33, 207–225.
31.Slovic, P. (2000). The Perception of Risk. London and Sterling: Earthscan Publications Ltd.
32.Smaga, E. (1995). Ryzyko i zwrot inwestycji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
33.Smithson, Ch.W., Smith, Jr. C.W., Wilford, D.S. (2000). Zarządzanie ryzykiem finansowym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
34.Sulewski, P. (2014). Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych – ujęcie teoretyczne i empiryczne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1.
35.Szymański, Z. (1961). Ryzyko w teorii ubezpieczeń. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 8, 5–7.
36.Szyszko, L. (2000). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
37.Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.
38.Thaler, R.H., Johnson, E.J. (1990). Gambling with the House Money and Trying to Break Even:
39.The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice. Management Science, 36 (6), 643–660.
40.Tversky, A., Kahneman, D. (1986). Rational choice and the framing of decisions. Journal of Business, 59, 251–278.
41.Tyszka, T., Domurat, A. (2004). Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka? Decyzje, 2.
42.Zachorowska, A. (2013). Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. In: D. Waligórka (ed.), Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
43.Zawarska, J (2012). Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych. Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance, 1/1, 65–75.
44.Zeliaś, A. (ed.). (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
45.Zielonka, P. (2003). Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia, 158.
46.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361 (2.06.2018).