Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Wpływ obciążeń podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa

Autorzy: Bronisław Bryl
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rachunkowość podatki system rachunkowości ewidencja księgowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (5-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podatki odgrywają istotną rolę w rzeczywistości gospodarczej. Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu obciążeń podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że obciążenia podatkowe znacznie oddziałują na ten system: wpływają nie tylko na ewidencję, ale również na wycenę bilansową poszczególnych aktywów i pasywów. W prowadzonych badaniach wykorzystano analizę regulacji prawnych oraz dedukcję i syntezę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, ZYSK I S KA Wydawnictwo, Poznań 2011.
2.Gierusz B., Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości, PWE, Warszawa 2014.
3.Gomłowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
4.Grześkiewicz Z., Odroczony podatek dochodowy, SKwP, Warszawa 2002.
5.Kosakowski E., Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2015 r., w: Zamknięcie roku 2015 („Rachunkowość” 2015, zeszyt specjalny).
6.Martyniuk T., Małkowska D., Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2010.
7.Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, Finans Servis, Zespół Doradców Finansowo Księgowych, sp. z o.o. w Warszawie z udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
8.Prawo podatkowe, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
9.Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2011.
10.Rachunkowość finansowa obszary problemowe, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak,Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
11.Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska,Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
12.Samelak J., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
13.Sławski Cz., Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2015 r., Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wielkopolski 2015.
14.Ustawa z dnia 1 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
15.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
16.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst ujednolicony z dnia 11.03.2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.
17.Walińska E., Wencel A, Podatek dochodowy bieżący i odroczony, wyd. A.D. Drągowski, Warszawa 2005.