Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług

Autorzy: Katarzyna Puchalska
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne atrakcyjność inwestycyjna inwestorzy
Data publikacji całości:2018-03-30
Liczba stron:10 (121-130)
Klasyfikacja JEL: F21 F23 O16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano analizy czynników atrakcyjności inwestycyjnej (w odniesieniu do BIZ) dla sektora usług. Otrzymane rezultaty potwierdzają, że dla analizowanej grupy inwestorów zagranicznych decydujące znaczenie w sektorze usług ma rynek, zwłaszcza jego wielkość. Podmioty prowadzące działalność usługową podejmują głównie inwestycje zorientowane na rynek, tworząc przedsiębiorstwa-oddziały, które inwestują na rynku kraju lokaty inwestycji w celu sprzedaży tam swoich usług.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białoń, L., Janczewska, D. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce – marketingowe metody oceny z perspektyw sektora. Warszawa: WSM SIG.
2.Bożyk, P., Misala, J., Puławski, M. (1999). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWE.
3.Buckley, P.J. (1995). Foreign Direct Investment and Multinational Enterprise. London: McMillan Press.
4.Budnikowski, A. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
5.Businessinsider (2017). Pobrane z: http://businessinsider.com.pl/finanse/atrakcyjnosc-inwestycyjna-polski-2017-raport-ey (3.08.2017).
6.EY (2017). Pobrane z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Atrakcyjno%C5%9B%C4%87_inwestycyjna_Polski_2017/$FILE/EY-Atrakcyjnosc-inwestycyjna-Polski-2017-pl.pdf (3.08.2017).
7.Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych.
8.Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warsz awa: Difin.
9.Jahrreiss, W. (1984). Zur Theorie der Direktinvestitionen im Ausland: Versuch einer Bestandsaufnahme, Weiterführung und Integration partialanalytischer Forschungsansatze (Volkswirtschaftliche Schriften) (German Edition) (Perfect Paperback). Berlin: Duncker & Humblot.
10.Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: TNOiK.
11.Karaszewski, W. (2008). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Toruń: TNOiK.
12.Kozłowska, M. (2015). Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
13.Krugman, P., Obstfeld, M. (1997). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. T. 1. Warszawa: PWN.
14.Lizińska, W. (2012). Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytety Gdańskiego, 31, 673–686.
15.Michalet, C.A. (1997). Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment: The Opening of Central and Eastern Europe. Washington: The World Bank.
16.OECD (1996). OECD Benchmark Definition Direct Investment. Third Edition, Paris. Pobrane z: http://www.oecd.org./ (3.08.2017).
17.Parker, J.E.S. (1974). The Economics of Innovation: the National and Multinational Enterprise in Technological Change. London: Longman.
18.Pilarska, C. (2006). Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych. Zeszyty Naukowe PTE, Kraków, 4, 45–75.
19.Różański, J. (2010). Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena. Warszawa: PWE.
20.Rymarczyk, J. (red.) (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
21.Stankiewicz, M.J. (2008). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 7–8, 95–111.
22.Stawicka, M. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa: CeDeWu. Stawicka, M., Kwieciński, L., Wróblewski, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Analiza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Województwa Dolnośląskiego” (POKL.08.01.04-02-003/08). Pobrane z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Studium/ analiza_atrakcyjnosci_regionu.pdf (3.08.2017).
23.Viola, M.R. (1996). Reputationsbildung und Auslandskapital. Entwicklung der Transformationländer Ungarn und Polen. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag.
24.Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.