Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O "Europa Regionum"

"Europa Regionum" ma charakter ogólnouniwersytecki, do współpracy oraz recenzji artykułów zapraszamy Autorów ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a także naukowców zagranicznych. Warunkiem opublikowania artykułu - poza uzyskaniem pozytywnych recenzji - jest jego problematyka. Zamierzamy publikować artykuły - głównie w języku polskim, a także angielskim i niemieckim - poświęcone szeroko pojętej tematyce rozwoju regionów i subregionów w Polsce i pozostałych krajach europejskich. Preferowane są zwłaszcza teksty dotyczące analizy przypadków i studia porównawcze.


Last but not least, pragniemy odnotować, że twórcą idei niniejszego czasopisma i jego pierwszym redaktorem naczelnym był wybitny socjolog ś.p. prof. Ludwik Janiszewski, a po nim funkcję tę pełnili ekonomiści: były Rektor US prof. Hubert Bronk oraz prof. Stanisław Flejterski. Chcemy kontynuować dzieło naszych znakomitych poprzedników, dbając, przy wsparciu członków Rady oraz Recenzentów - o wysoki poziom naukowy czasopisma.

 

Redakcja czasopisma "Europa Regionum"

Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Bazy indeksacyjne

Czasopismo Europa Regionum zostało indeksowane w bazach:

- CEJSH,

- BazEkon,

- CEEOL,

- BazHum.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).