Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Rola monitorowania oraz ewaluacji planów, programów i strategii we wzmacnianiu zdolności zarządzania rozwojem polskich jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Katarzyna Śpiewok ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: monitorowanie ewaluacja zarządzanie operacyjne zdolność zarządzania rozwojem zarządzanie strategiczne rozwój instytucjonalny samorząd lokalny
Rok wydania:2022
Liczba stron:7 (209-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule nakreślono różnice pomiędzy monitorowaniem a ewaluacją oraz zidentyfikowano najistotniejsze cechy dojrzałego procesu monitorowania i ewaluacji strategii (planów, programów). Analizując raport OECD (2021), autorka wskazuje najczęstsze słabości systemów monitorowania i ewaluacji. Opracowanie kończy wnioskiem, że wzmocnienie umiejętności kadry kierowniczej w administracji samorządowej w zakresie wykorzystywania danych jest istotne dla skutecznego zarządzania rozwojem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Studia Lubuskie: Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2, 193–202.
2.Lozano, A., Platonoff, K., Gadomska-Lila, K. (red.) (2018). Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Noworól, K. (2021). Wyzwania partycypacji w zarządzaniu publicznym. K raków: Instytut Spraw Publicznych UJ.
4.OECD (2021). Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Paryż: OECD.
5.Olejniczak, K. (2005). Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/dzienne/audyt_monitoring_ewaluacja_Olejniczak.pdf.
6.Olejniczak, K. (2022). Teoria i praktyka w świetle doświadczeń europejskich. Kwartalnik Studia Regionalne i Lokalne. https://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/dzienne/audyt_monitoring_ ewaluacja_Olejniczak.pdf (w druku).
7.Osborne, D., Gaebler, T. (1992). Rządzić inaczej. Poznań: Media Rodzinne.
8.Piróg, K., Leszczyńska, B., Wolińska, I. (2013). Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego. Raport z badania dla MAiC. https://www.gov.pl/web/ mswia-instytucja-posredniczaca/wyniki-badania-barometr-rozwoju-instytucjonalnego- -jednostek-samorzadu-terytorialnego.
9.Skalski, T. (2014). Integralne zarządzanie sobą i organizacją. Katowice: T. Skalski Sp. z o.o.
10.Tutaj, J. (2018). Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, 2, 35–44.
11.Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 1378.
12.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
13.Związek Miast Polskich (2021). Monitor Rozwoju Lokalnego. https://monitorrozwoju.pl.