Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Charakter prawny umów na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Autorzy: Dorota Ambrożuk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: umowa na odbieranie odpadów komunalnych zagospodarowanie odpadów umowa przewozu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (75-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie charakteru prawnego umów na odbieranie oraz na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które to umowy są zawierane między gminą a podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyłonionym w drodze przetargu, a także wskazanie konsekwencji prawnych takiej klasyfikacji ww. umów. Konkluzje autorki są następujące - umowa na odbieranie odpadów komunalnych jest w istocie umową przewozu, a umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów należy traktować jak umowę o dzieło. Konsekwencją takiej kwalifikacji jest stosowanie do ww. umów odpowiednio przepisów regulujących przewozy rzeczy lub przepisów regulujących umowę o dzieło.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Barczak, A. (2013). Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawonoporównawcza. Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk.
3.Brzozowski, A. (2000). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II (s. 184–211).
4.K. Pietrzykowski (red.). Warszawa: C.H. Beck. Brzozowski, A. (2006). Prawo zobowiązań – część ogólna. W: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5 (s. 380–419). Warszawa: C.H. Beck.
5.Bukowski, Z. (2014). Prawo gospodarki odpadami. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
6.Czachórski, W., Brzozowski, A., Safjan, M., Skowrońska-Bocian, E. (2004). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.
7.Górski, M. (2011). Gminne jednostki organizacyjne w świetle znowelizowanej ustawy. Przegląd Komunalny, 10, 18–21.
8.Górski, W. (1999). Charakter prawny umowy o przewóz towarów. Gdańskie Studia Prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Prof. Kazimierza Kruczalaka, 5, 107–120.
9.Górski, W. (1983). Umowa przewozu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
10.Grzybowski, S. (1981). Prawo zobowiązań część ogólna. W: Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III, część 1. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
11.Jerzmański, J. (2011a). Gospodarka odpadami komunalnymi – nowe zasady. Przegląd Komunalny, 9 (98). Pobrane z: http://www.e-czytelnia.abrys.pl.
12.Jerzmański, J. (2011b). Problemy z mieszkańcami. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości. Przegląd Komunalny, 11 (242). Pobrane z: http://www.e-czytelnia.abrys. pl.
13.Klatka, J., Kuźniak, M. (2012). Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Kraszewski, K. (2011). Rewolucja i twórczy zamęt. Przegląd Komunalny, 7 (238). Pobrane z: http://www.e-czytelnia.abrys.pl.
15.Matuszczak, M. (2014). Prawo własności odpadów komunalnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 121–134.
16.Ogiegło, L. (2000). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. K. Pietrzykowski (red.) (s. 341– 511). Warszawa: C.H. Beck.
17.Radecki, W. (2016). Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
18.Radwański, Z., Olejniczak, A. (2006). Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
19.Srokosz, T., Patryas, M., Sołtysek, J., Poniewski, F. (2011). Umowa o wywóz odpadów. Konstrukcja prawna. Gospodarka odpadami komunalnymi. Raport przygotowany na zlecenie KSP Legal&Tax Advice, na podstawie badania przeprowadzonego przez SMG/KRC Millward Brown.
20.Stec, M. (2004). Prawo zobowiązań – część szczegółowa. W: J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 7 (s. 665–735). Warszawa: C.H. Beck.
21.Szwaczko, W. (2011). Kto jest właścicielem nieruchomości. Przegląd Komunalny, 10 (241). Pobrane z: http://www.e-czytelnia.abrys.pl.
22.Walny, M. (2011). Prawidłowe konstruowanie umów. Wspólnota, 46, 20.