Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Miejsce zasady państwa pochodzenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do świadczenia usług

19 (11-29) Andrzej Całus Więcej
2.

Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

14 (31-44) Katarzyna Marak Więcej
3.

Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne

14 (45-58) Kinga Michałowska Więcej
4.

Wybrane problemy prawne projektowania (designu)

16 (59-74) Aleksandra Nowak-Gruca Więcej
5.

Charakter prawny umów na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

15 (75-89) Dorota Ambrożuk Więcej
6.

Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów

14 (91-104) Konrad Garnowski Więcej
7.

Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością

18 (105-122) Anna Kaźmierczyk Więcej
8.

Obowiązki zarządcy a umowa o zarządzanie nieruchomością

15 (123-137) Iwona Szymczak Więcej
9.

Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość

14 (139-152) Piotr Kukuryk Więcej
10.

Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych. Wybrane zagadnienia

15 (153-167) Jan Byrski Więcej
11.

Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło

15 (169-183) Krzysztof Szuma Więcej
12.

Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

11 (185-195) Karol Magoń Więcej
13.

Problematyka prawna usług na rynku energii świadczonych na rzecz konsumenta

14 (197-210) Marzena Czarnecka Więcej
14.

Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145–145a prawa zamówień publicznych

17 (211-227) Ryszard Szostak Więcej
15.

Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych

15 (229-243) Małgorzata Moras Więcej
16.

Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych

14 (245-258) Beata Nuzzo Więcej
17.

Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej

12 (259-270) Daniel Dąbrowski Więcej
18.

Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe

14 (271-284) Agnieszka Sobiech Więcej
19.

Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług

13 (285-297) Jacek Lachner Więcej
20.

Upadłość strony umowy zlecenia

9 (299-307) Michał Kuźnik Więcej
21.

Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika

15 (309-323) Aleksander Jerzy Witosz Więcej
22.

Moment ogłoszenia upadłości a sposób zaspokojenia wierzytelności ze świadczonych okresowo najmu i dzierżawy względem upadłego

11 (325-335) Aleksandra Lubicz-Posochowska Więcej
23.

Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw

14 (337-350) Dorota Benduch, Ewa Janik Więcej