Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość

Autorzy: Piotr Kukuryk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Słowa kluczowe: konsument umowa zawarta na odległość świadczenie usług drogą elektroniczną
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (139-152)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W praktyce kontraktowej do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi często przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Pojawić się wówczas może (w określonym układzie podmiotowym) problem współstosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W artykule podjęto próbę ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy tymi aktami prawnymi, co (w analizowanym zakresie) wymaga porównawczej analizy definicji „usługi świadczonej drogą elektroniczną” oraz „umowy zawartej na odległość”. Z analizy tej wynika, że zakresy tych pojęć mogą pozostawać w stosunku krzyżowania, co spowoduje konieczność współstosowania przepisów zawartych w obu wskazanych aktach prawnych. W odniesieniu do obowiązków informacyjnych relację pomiędzy tymi regulacjami określa art. 26 u.p.k. nakazując, w przypadku ewentualnej sprzeczności, stosowanie przepisów zawartych w ustawie o prawach konsumenta. Warto jednak wskazać, że w odniesieniu do licznych obowiązków informacyjnych obie regulacje są komplementarne. Z powołanej reguły kolizyjnej wynika jednocześnie, że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uzupełnia obowiązki informacyjne (określające treść informacji oraz sposobu jej przekazania) wynikające z art. 12–23 u.p.k. W sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest jednocześnie umową zawartą na odległość konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od tak zawartej umowy bez podania przyczyny na zasadach określonych w rozdziale 3 u.p.k. W pewnych sytuacjach uprawnienie to może zostać jednak ex lege wyłączone.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bar, G. (2014). W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Chudzik, A, Frań, A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo handlu elektronicznego (s. 65–107). Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
2.Cisek, R. (2005). Dobra informacyjne i własność intelektualna – zarys problematyki prawno-ekonomicznej. W: R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym (s. 13–32). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
3.Konarski, X. (2004). Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warszawa: Diffin.
4.Korus, K. (2005). Umowy i inne czynności prawne w obrocie elektronicznym. W: M. Chudzik, A. Frań, A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo handlu elektronicznego (s. 65–107). Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
5.Kowalik-Bańczyk, K. (2009). W: J. Gołaczyński (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Litwiński, P. (2007). Świadczenie usług drogą elektroniczną. W: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu (s. 166–245). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Lubasz, D. (2011). W: M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw. Warszawa: LexisNexis.
7.Lubasz, D. (2015). W: M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Maciejewska-Szałas, M. (2015). Nowa ustawa o prawach konsumenta a zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Wiadomości ubezpieczeniowe, 2, 35–57.
9.Szpringer, W. (2005). Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu. Warszawa: Diffin.
10.Świerczyński, M. (2009). W: J. Gołaczyński (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.