Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145–145a prawa zamówień publicznych

Autorzy: Ryszard Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych
Słowa kluczowe: umowa o zamówienie publiczne prawo odstąpienia od umowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:17 (211-227)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Stabilna umowa o zamówienie publiczne stanowi wyraz nie tylko pewności prawa i odwiecznej zasady pacta sunt servanda, lecz także zasad równości i uczciwej konkurencji oraz przejrzystości (przewidywalności). Ustawodawca polski uchylając się od potwierdzenia ogólnego zakazu przedwczesnego rozwiązywania umów o zamówienia publiczne dokonał niezbyt udanej implementacji art. 73 dyrektywy 2014/24, ograniczając się do prostego przepisania zawartych w nim dyspozycji, w oderwaniu od zasad ogólnych. Poza tym w odzwierciedlających te dyspozycje art. 145–145a Pzp pominięto niektóre elementy konstrukcyjne, niezbędne z punktu widzenia prawa polskiego. Chodzi w szczególności o możność dobrowolnego rozwiązania umowy, w tych samych okolicznościach, w których zezwala się na radykalniejsze odstąpienie od umowy (art. 145 Pzp). Brak też odniesienia się do relacji: odstąpienie a wypowiedzenie umowy, skoro wprost w art. 145 Pzp nakazuje się rozliczenie ewentualnie wykonanej części umowy, według przepisów o „wynagrodzeniu należnym wykonawcy”, a nie o bezpodstawnym wzbogaceniu. Na dodatek zaniechano jakiegokolwiek określenia w nowym art. 145a Pzp terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy przez zamawiającego po zaistnieniu uprawnienia, kluczowego nie tylko w świetle podstawowych zasad prawa polskiego, lecz także z punktu widzenia ochrony interesów wykonawcy. Na tle zaś art. 145a pkt 1 Pzp można ponadto ubolewać, że wprawdzie stworzono zamawiającemu możność „wycofania się” z wadliwej zmiany umowy z naruszeniem art. 144 Pzp, podlegającej unieważnieniu, lecz nie dopuszczono analogicznego rozwiązania na wypadek wadliwego zawarcia umowy, uzasadniającego powództwo sądowe o jej unieważnienie na podstawie art. 146 Pzp.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baehr, J. (2007). W: T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: UZP.
2.Brzozowski, A. (2014). Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania – klauzula rebus sic stantibus. Warszawa: C.H. Beck.
3.Czachórski, W. (1970). Prawo zobowiązań w zarysie. Warszawa: PWN.
4.Dąbrowa, J. (1981). Wykonanie zobowiązań. W: Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, Prawo zobowiązań – część ogólna. T. III/1 (s. 71– 758). Wrocław: Ossolineum.
5.Drapała, P. (2006). Umowne prawo odstąpienia od umowy. W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. T. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna (s. 937–955). Warszawa: C.H. Beck.
6.Granecki, P. (2014). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
7.Jakubczak, R., Plis, J. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Warszawa: C.H. Beck.
8.Jerzykowski, J. (2010). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: LEX.
9.Klein, A. (1964). Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej. Wrocław: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
10.Longchamps de Berier, R. (1948). Zobowiązania. Poznań: Księgarnia Akademicka.
11.Łacny, J. (2011). Skutki naruszenia prawa Unii przez państwo członkowskie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
12.Łętowska, E. (2000). Bezpodstawne wzbogacenie. Warszawa: C.H. Beck.
13.Ochanowicz, A. (1956). Niesłuszne wzbogacenie. Warszawa: PWN.
14.Serda, W. (1988). Nienależne świadczenie. Warszawa: PWN.
15.Szostak, R. (2005). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2003 r. (III CKN 1320/00). Przegląd Sądowy, 1, 180–191.
16.Wiśniewski, T. (2012). W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. T. III/1, Warszawa: LexisNexis.
17.Zoll, F. (2010). Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. W: A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. T. 6. Prawo zobowiązań – część ogólna (Suplement) (s. 1–218). Warszawa: C.H. Beck.