Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych

Autorzy: Beata Nuzzo
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych
Słowa kluczowe: usługi publiczne wykonawca wiarygodność weryfikacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (245-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Liberalizacja rynku usług publicznych powodująca coraz większy udział sektora prywatnego i pozarządowego w obsłudze obywatela, sprawia, iż bardzo ważnym staje się zapewnienie prawidłowego wyboru podmiotu realizującego usługi publiczne. W związku z tym organizowanie świadczenia usług na rzecz obywateli coraz częściej odbywa się w systemie zamówień publicznych, czyli w oparciu o otwarte i konkurencyjne procedury wyłaniania wykonawców-usługodawców, którzy następnie wykonują zadania określone w umowie cywilnoprawnej z podmiotem administracji publicznej odpowiedzialnym za daną sferę usług publicznych. Prawidłowy dobór wykonawców leży więc w tym przypadku nie tylko w interesie zamawiającego, ale przede wszystkim w interesie publicznym, bowiem poprzez realizacje zamówienia publicznego zaspakajane mają być potrzeby o charakterze powszechnym. Służą temu mechanizmy weryfikacji wiarygodności wykonawcy pozwalające ustalić zarówno jego zdolności „materialne” do realizacji zamówienia, takie jak np. wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy, jak i ogólną „poprawność” jego zachowań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kożuch, B., Kożuch, A. (2011). Istota współczesnych usług publicznych. W: B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie (s. 32–48). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2.Kuta, T. (1980). Zaspakajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturalnych obywateli. W: T. Rabska (red.), System prawa administracyjnego (s. 110–145). Warszawa–Wrocław: Ossolineum.
3.Nuzzo, B. (2016). Jednolity europejski dokument zamówienia. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1 (48), 102–112.
4.Pawelec, J. (2015), Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
5.Piotrowska, A. (2015). Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 3 (46), 183–193.
6.Posłuszny, J. (2005). Istota i cechy administracji świadczącej. Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka, 1 (1), 55–67.
7.Sadowy, J. (red.) (2013). System zamówień publicznych w Polsce. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
8.Stasikowski, R. (2009). Funkcja regulacyjna administracji publicznej: studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
9.Sześciło, D. (2014). Rynek – prywatyzacja – interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10.Szostak, R. (2015). Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1 (44), 11–119.
11.Wańkowicz, Z. (2004). Wskaźniki realizacji usług publicznych. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
12.Zimmermann, J. (2014). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Akty prawne
14.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Dz. Urz. UE 2014, nr 94, s. 65.
15.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dz.U. 2013, poz. 231.
16.Ustawa z 22.06.2016 o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 1020.