Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością

Autorzy: Anna Kaźmierczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Słowa kluczowe: umowa nienazwana umowa nazwana typologia umów umowa o zarządzanie nieruchomością świadczenie usług
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (105-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu uczyniono próbę odpowiedzi na pytanie czy umowa o zarządzanie nieruchomością jest umową stypizowaną. Tak zakreślony przedmiot badań wymagał po pierwsze zwięzłego nawiązania do problematyki typologii umów. W dalszej kolejności, przy uwzględnieniu zmieniających się regulacji prawnych, przedstawione zostały poglądy doktryny dotyczące kwalifikacji umowy o zarządzanie nieruchomością. W następnej części artykułu poczynione zostały analizy umożliwiające dokonanie kwalifikacji tej umowy w świetle obowiązującego stanu prawnego. Pozwoliły one na uznanie, że umowy o zarządzanie nieruchomością nie można określić jako umowy nazwanej. W klasyfikacji dychotomicznej przyjmowanej w najnowszej literaturze umowa ta powinna zostać zakwalifikowana jako umowa nienazwana. Przyjmując natomiast wyróżnienie wśród typologii umów – umów mieszanych, należałoby określić taką umowę jako umowę mieszaną. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagan-Kurluta, K. (2001). Umowa franchisingu. Warszawa: C.H. Beck.
2.Bęcławska, I. (2000). Poradnik zarządcy nieruchomości. Warszawa: Verlag Dashofer.
3.Brzozowski, A. (2006). W: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna (380–418). Warszawa: C.H. Beck.
4.Bielecki, L. (2015). Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością. Rocznik Administracji Publicznej, 1, 6–17.
5.Bończak-Kucharczyk, E. (2014). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Bończak-Kucharczyk, E. (2011). Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Bończak-Kucharczyk, E. (2012) Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer .
8.Czachórski, W. (1968). Prawo zobowiązań w zarysie. Warszawa: PWN.
9.Czachórski ,W. (1994). Zobowiązania- zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.
10.Gawlik, B. (1971). Pojęcie umowy nienazwanej. Studia Cywilistyczne, XVIII, 20–46.
11.Gola, A., Sucharski, J. (2000). Najem i własność lokali. Przepisy i Komentarze. Warszawa: C.H. Beck.
12.Goldiszewicz, A. (2013). Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Grzybowski, S. (1976). System prawa cywilnego. T. 3. Cz. 2. Wrocław–Gdańsk: Ossolineum.
14.Ignaczewski, J. (2004). Umowy nienazwane. Warszawa: C.H. Beck. Jaworski, J. (2009). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Kalus, S. (2009). Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości. Warszawa: LexisNexis.
15.Katner W.J. (2010). W: W.J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. T. 9 (8–52). Warszawa: C.H. Beck.
16.Kaźmierczyk, A. (2015). Obowiązek „sprzątania chodników” nałożony na właścicieli nieruchomości. Rejent, 4, 45–67.
17.Kidyba, A. (2012). Prawo handlowe. Warszawa: C.H. Beck.
18.Klat-Górska, E. (2015). W: E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (820–851). Warszawa: Wolters Kluwer.
19.Kurowski, W. (1999). Faktoring jako kompleks umów. Rejent, 9, 148–166
20.Lewandowski, K. (2005). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: LexisNexis.
21.Longchamps de Berier, R. (1948). Zobowiązania. Poznań: Księgarnia Akademicka.
22.Logchamps de Berier, R. (1999). Zobowiązania. Poznań: „Ars Boni et Aequi”.
23.Longchamps de Berier, R. (1939). Polskie prawo cywilne. Zobowiązania. Lwów: Księgarnia Wydaw. Gubrynowicz i Syn.
24.Nazar, M.(1995). Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze.
25.Ogiegło, L.(1989). Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych. Katowice: Uniwersytet Śląski.
26.Osuchowski, W. (1989). Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu. Warszawa: PWN.
27.Pazdan, M. (1980). Charakter prawny kontraktu o budowę kompletnego obiektu przemysłowego. W: M. Pazdan, A. Tynel (red.), Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych (s. 9–36). Katowice: UŚ.
28.Pisuliński, J. (2013). W: E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, T. 3. Prawo rzeczowe (s. 716–865). Warszawa: CH. Beck.
29.Poczobut, J. (1978). Umowa leasingu w prawie krajowy i międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
30.Przybylski, P. (2003). Przejmowanie nieruchomości do zarządzania. W: W.J. Brzeski (red.), Vademecum zarządcy nieruchomościami (s. 301–368). Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości. P
31.rzybylski, P., Kamińska-Rogatko, M. (2008). Przejmowanie nieruchomości do zarządzania, W: W.J. Brzeski, D. Cichoń, K. Jurek, B. Rogutko (red.), Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Warszawa–Kraków: Europejski Instytut Nieruchomości.
32.Radwański, Z. (1997). Teoria umów. Warszawa: C.H. Beck.
33.Radwański, Z., Panowicz-Lipska J. (2004). Zobowiązania. Warszawa: C.H. Beck.
34.Radwański, Z., Panowicz-Lipska, J. (1996). Zobowiązania – część szczegółowa. Warszawa: C.H. Beck.
35.Rajski, J. (2000). Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
36.Rzonca, S.K. (1981). Instytucja zarządu w prawie cywilnym a zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Studia Cywilistyczne, T. XXXI.
37.Strzępka, J. (1976). Umowy długoterminowe w obrocie gospodarczym, Annales Universitatis Marie Curie- Skłodowska, XXIII.
38.Sośniak, M. (1982). Przekształcenie umowy przewozu na tle doktryny umów mieszanych, Przegląd Prawa Przewozowego, T. III.
39.Szumański, A. (1991). Pojęcie i charakter prawny umowy kooperacji przemysłowej w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ZNUJ PPr., 2, 52–81.
40.Śleszyńska, E. (2008). O usłudze zarządzania. Minigo Zeszyty.
41.Tertelis, M. (2003). Umowa o zarządzanie nieruchomością. Warszawa: C.H. Beck.
42.Turlej, A. (2000). W: R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
43.Wojciechowski, P. (2015). W: A. Błaszczak, P. Czechowski, P. Chełkowski (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (s. 758–890). Warszawa: Wolters Kluwer.
44.Zagrobelny, K. (2010). W: E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego (s. 323–496). Warszawa: C.H. Beck .
45.Zoll, F. (1948). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.
46.Uchwała SN z 9.06.1958. I CO 10/58. Lexis.pl, nr 303114.
47.Uchwała SN z 25.03.1994. III CZP 182/93. OSNCP 1994 nr 7–8, poz. 146.
48.Uchwała SN z 17.07.2007. III CZP 69/07. OSNC 2008 nr 9, poz. 99.
49.Wyrok SN z 19.01.2006. IV CK 343/05. LEX nr 191167.
50.Wyrok SN z 9.10.2013. V CSK 472/12. Gazeta Podatkowa, 3, 11.01.2016.
51.Wyroku SA z 29.01.2014. I ACa 652/13. Pobrane z: orzeczenia.lublin.sa.gov.pl.
52.Wyrok SA z 29.01. 2014. I ACa 652/13. LEX nr 1438094.
53.Wyrok NSA z 13.03.2008. II OSK 214/07. LEX nr 468753.
54.Wyrok WSA z 13.07.2007. ISA/Wa 505/07. LEX nr 35505.
55.Wyrok WSA z 17.6.2009 I S.A./Wa 263/09. Legalis.
56.Wyrok WSA z 17.11.2011 II S.A./Gd. LEX nr 1152473.