Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego

Autorzy: Małgorzata Butrymowicz-Łapińska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Mateusz Dziechciarz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo społeczna odpowiedzialność biznesu transport samochodowy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (61-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport samochodowy pełni wiodącą rolę w przewozach towarowych w ramach transportu lądowego Unii Europejskiej. Wymagania rynku sprawiają, że dostawcy usług są zobligowani do ciągłego rozwoju możliwości przedsiębiorstw, zarówno pod względem technicznym (nowy tabor), jak i pracowniczym (inwestycje w kadrę, organizacja szkoleń). Odpowiedzią na rosnące wymagania jest nowa orientacja oparta na postępowaniu etycznym i ekologicznym – CSR (Corporate Social Responsibility), która ze względu na swoją interdyscyplinarność obejmuje zarówno korzyści ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne, nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale także dla interesariuszy z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Przeprowadzone badanie wskazało, że przedsiębiorstwa transportu samochodowego, pomimo braku znajomości teoretycznych podstaw CSR, w wielu aspektach realizują jej założenia. Przejawia się to w organizacji szkoleń zawodowych dla pracowników i kierowców, których organizację deklaruje 70% przebadanych przedsiębiorstw. Ponadto aspektami przemawiającymi za realizacją zasad CSR są m.in.: diety dla kierowców, inwestycje w tabor o wysokiej klasie spalania EURO oraz wybór drogi przewozu. W mniejszym stopniu natomiast przedsiębiorstwa działają na rzecz społeczności lokalnej oraz w zrzeszeniach branżowych. Wynikać to może z charakteru przedsiębiorstw transportu samochodowego, dla których głównym celem są działania mające zapewnić maksymalizację zysku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
2.Ćwiertnia, A. (2015). Rozwój koncepcji CSR a Internet. Zeszyty Naukowe Firma i Rynek, 1 (48), 47–48. Pobrano z: http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2016/01/cwiertnia_adriana_fir_1-2015.pdf.
3.Kowalczyk, J. (2009). Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją. Warszawa: CeDeWu.
4.Kromer B. (2014). Społeczna odpowiedzialności biznesu jako czynnik konkurencyjności społeczeństwa. Pobrano z: http://www.ue.katowice.pl.
5.MDG. Pobrano z: http://mdg.com.pl (dostęp: 13.08.2017).
6.Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
7.Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju i Filantropii w Polsce. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
8.Rydzkowski. W., Wojewódzka-Król. K (red). (2009). Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 marca 2011 w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. 2011 nr 80 poz. 433).
10.Wolska, G. (2015). Zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 236, 86–87.
11.Żemigała M. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu. W K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
12.Żemigała, M. (2007). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Wolters Kulwer Polska.